.RU

Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

Економічний розвиток стародавніх цивілізацій.


ПЛАН

Вступ. 3

1. Особливості східного рабства. 5

2. Господарство Стародавньої Греції 8

3. Античний Рим: економічні причини розквіту і занепаду. 14

4. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор'я 29

Висновок. 35

Список використаної літератури. 37

Вступ

Економічна історія, або історія народного господарства, виникла як самостійна наука в середині XIX ст. Їй належить фундаментальне місце у вищій економічній освіті. Предметом її вивчення є господарство країн світу в історичному розвитку, різноманітності форм його вияву. Вивчаючи конкретні аспекти економіки, ця дисципліна допомагає краще зрозуміти сучасні господарські проблеми, прогнозувати їхнє наукове вирішення. У курсі не лише у хронологічному порядку викладено фактичний матеріал, а й наведено аналіз суспільно-економічних явищ, розглянуто їхні позитивні й негативні характеристики.

Політичні форми, ідеологічні явища у суспільстві, виникаючи на грунті, підготовленому розвитком господарської діяльності людей, впливають на економічні процеси, прискорюючи чи сповільнюючи їх. Економічна історія на фактичному матеріалі переконує, що технологічна сфера, господарські механізми і людський фактор, усі підсистеми економіки тісно пов'язані між собою, взаємодіють, доповнюють одна одну.

Важливим напрямом історико-економічного аналізу є концепція розвитку галузей господарства, його інституцій і категорій. Особливе значення ця дисципліна має для виявлення і узагальнення тенденцій економічного розвитку на перспективу.

Тільки врахувавши своєрідність динаміки зростання економічних циклів, тривалих тенденцій у розвитку науково-технічного прогресу, умов праці, політиці, можна всебічно осмислити конкретні проблеми господарського розвитку провідних країн світу в певні періоди.

Економічна історія забезпечує тісний зв'язок історико-економічного пізнання з розвитком економічних знань в цілому. Як джерело фактичного матеріалу для всіх економічних наук вона допомагає у вивченні економічної теорії, економіки промисловості, сільського господарства, фінансів, грошового обігу тощо. Галузеві та функціональні економічні науки без обґрунтування історико-економічними дослідженнями втрачають власний теоретичний рівень.

Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей економічного розвитку стародавніх цивілізацій.

1. Особливості східного рабства

Історія стародавніх цивілізацій охоплювала період з IV тис. до н. е. до падіння Західної Римської імперії у V ст. н. е. Склалися два типи господарської організації — східне і античне рабство. Проте їм були властиві спільні риси: ручна технологія з індивідуальними та спільними знаряддями праці, провідна роль землеробства і натурального господарства, позаекономічний примус як засіб організації та привласнення суспільної праці.

Східне рабство виникло в IV тис. до н. е. в Стародавньому Єгипті. Вигідне стратегічне та географічне положення сприяло його політичному та економічному розвитку. Зокрема, швидко розвивалося землеробство на високоурожайних, поливних землях долини Нілу. Другою важливою галуззю господарства було тваринництво, яке відтіснило мисливство. Єгиптяни винайшли соху, навчилися виливати з міді ножі, сокири, наконечники стріл, посуд. Проте найбільшим їхнім господарським досягненням стала зрошувальна система землеробства. Заболочена, непридатна для життя долина Нілу у III тис. до н. е. перетворилася на квітучий оазис, коли Верхнє і Нижнє царства об'єдналися в єдину державу. Побудувати цей гідротехнічний комплекс, підтримувати його, давати надлишки сільськогосподарської продукції могли тільки великі вільні сільські громади.

Поступово фараони, жерці, державні чиновники присвоїли общинні землі, перетворивши вільних селян на залежних від себе виробників. Згодом стародавні єгиптяни навчилися виплавляти бронзові вироби, виробляти тонке льняне полотно, прикраси з золота і срібла. Особливо високого рівня розвитку досягла обробка каменю. І сьогодні дивують своєю величчю і таємничістю єгипетські піраміди.

Оскільки на півночі Єгипту переважало тваринництво, а на півдні землеробство, то між цими областями виникла жвава торгівля. У ринкові відносини втягнулися Сінайський півострів, Нубія та Лівія, які були завойовані Єгиптом. Купці торгували золотом, сріблом, міддю, оловом, шкірами, слоновою кісткою, деревиною. У країні існували рабські ринки, де вільно купували і продавали невільників. Найбільшими рабовласниками були фараони, які привозили полонених із завойованих країн. Однак головною продуктивною силою були селяни — члени громад. Рабів їхні власники використовували як слуг, хоча великої різниці між селянами-общинниками та рабами не було. Перші могли потрапити в боргове рабство, другим дозволяли мати сім'ї. 525 року до н. е. Єгипет завоювали перси.

До району східного рабства належало також Межиріччя (Месопотамія). Як і в Єгипті, тут Тигр і Євфрат, розливаючись, щедро удобрювали поля. Місцеві жителі, що здавна займалися хліборобством, збирали високі врожаї. Проте для цього треба було звести могутні протиповеневі греблі та інші іригаційні споруди. Найпоширенішими сільськогосподарськими культурами тут були ячмінь, просо, льон, горох, цибуля, часник, огірки, виноград, фігові, фінікові дерева, яблуні. Зростання сільськогосподарського виробництва стимулювало розвиток ремесел та торгівлі. Основне населення — селяни, які, втративши власність на землю, працювали за частку врожаю на храмові господарства. З ремісничих професій поширеними були каменярі, теслярі, ковалі, пекарі, металурги. Найрозвиненішими державами Межиріччя в IV—III тис. до н. е. були Шумер, Ур, Ніппур, Урук та ін.

У Ш тис. до н. е. рабів у Шумері було небагато, їхній статус — патріархальне рабство, тобто вони мали право заводити сім'ї і навіть викупити себе з неволі. У кінці III тис. до н. е. в Месопотамії утворилося могутнє централізоване Вавилонське царство. Найбільшого розквіту воно досягло за царя Хаммурапі (1792—1750 pp. до н. е.). Як і в Месопотамії в цілому, головною галуззю господарства вавилонян було землеробство. За Хаммурапі будувалися грандіозні канали. Як свідчить його кодекс, у той час існувало рабство, що трималося на війнах і боргах. Однак переважну частку сільськогосподарської продукції виробляли вільні селянські общини. Значного розвитку набула зовнішня та внутрішня торгівля. Вавилонські купці вивозили фініки, інжир, зерно, вовну, ремісничі вироби, а ввозили рабів, предмети розкоші, ліс, метали, камінь. Існувало лихварство.

Економіка східного рабства характерна і для Стародавньої Індії та Китаю. Вже в IV тис. до н. е. в долині Інду зародилося зрошуване землеробство, розвивалося тваринництво. Виникли ремісничі міста, торгівля. Знаряддя праці виготовлялися як з металу (міді, бронзи), так і з каменю. Гончарі славилися своїми глиняними виробами, ткачі — бавовняними тканинами. Вторгнення завойовників на деякий час загальмувало господарську діяльність місцевих жителів. Тільки в II—І тис. до н. е. спостерігалося швидке піднесення економіки Індо-Ганзької долини. Використовуючи залізні знаряддя праці, землероби на зрошуваних полях збирали два врожаї на рік цукрової тростини, пшениці, проса, льону, бавовнику, рису. Високого рівня розвитку досягли ремесла — ковальство, ткацтво, гончарство, ювелірна справа тощо. Цілі райони Індії включилися в обмінну торгівлю. Кашмір торгував вовною, Гімалаї — золотом, Пенджаб — кіньми, південь — дорогоцінними каменями, схід — слонами. З'явилися купці-професіонали, в тому числі лихварі. Грошовий обіг був нерозвинений, та й справжні монети з'явилися у формі шматочків срібла з печаткою лише у V ст. до н. е. Рабство мало патріархальний характер, сільська община зберігала панівне становище в економіці країни. Особливості східного рабства можна узагальнити так.

1. Воно не володіло суспільним виробництвом. Головна сфера економічного життя — сільське господарство — залишилось поза рабовласницьким виробництвом. Лише частково праця рабів використовувалася для обробітку грунту, особливо в системі царського і храмового господарства.

2. Раби належали в основному державі. Головними джерелами рабства були війни, піратство, боргове рабство.

3. Використання рабської праці було однобоким і непродуктивним. Рабів використовували для обслуговування рабовласників, вони брали участь у будівництві пірамід,

каналів тощо.

4. Східне рабство не було класичним, у ньому перепліталися громадські та рабовласницькі елементи.

2. Господарство Стародавньої Греції

Криза рабовласництва на Близькому Сході призвела до занепаду Вавилонського царства і Єгипту, які стали жертвою персидських завоювань. Однак цей режим відроджується в нових країнах Середземномор'я, куди поступово перемістилися центри Стародавнього світу. Це виявилося в економічному піднесенні Греції та Риму.

У світовій історії розпочався новий період, відомий під умовною назвою античний (лат. antiquus — давній). Хронологічно він охоплював першу половину І тис. до н. е.— першу половину І тис. н. е. В період античності рабовласництво досягло повного розквіту. Переважало боргове рабство, була знищена община, використання рабської праці стало більш різнобічним і продуктивним. Рабство перетворилося на класичне.

У І тис. до н. е. біля Греції життя звело народи трьох континентів — Європи, Азії та Африки, і це сприяло взаємодії різних культур. У тих умовах важливе значення мали фактори географічного характеру. З стародавніх часів торгові шляхи проходили Середземним, Егейським, Мармуровим і Чорним морями. Вони були спрямовані на Північ, у басейни Дніпра, Дунаю, Дону. У Греції були зручні бухти, природні багатства, будівельні матеріали. Це сприяло ранньому розвитку ремесла і торгівлі. Греки стали ремісниками і крамарями в період, коли народи інших країн ще займалися полюванням, скотарством або, у кращому випадку, землеробством.


kalendarnij-plan-postavki-aukcionnaya-dokumentaciya.html
kalendarno-tematicheskie-plani-rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-8-b-v-g-klassi-.html
kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-3-klass-prikaz-ot-rabochaya-uchebnaya-programma-po-tehnologii-nachalnogo-obshego-obrazovaniya.html
kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russkomu-yaziku-rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-dlya-10-11-klassov-razrabotana.html
kalendarono-tematicheskoe-planirovanie-po-kursu-obuchenie-gramote-v-gruppe-osobij-rebenok.html
kaliningrad-razmenyal-poshlini-na-nalogovie-lgoti-radio-11-mayak-novosti-17-01-2006-garin-petr-15-00-11.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-2-pedagogiko-ergonomicheskie-trebovaniya-k-sozdaniyu-i-ispolzovaniyu-modelej-dlya-izucheniya-stroeniya-veshestva.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/na-potemkinskoj-lestnice-povest-o-chekiste.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-predmet-izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-programma.html
 • pisat.bystrickaya.ru/stroitelnie-mashini.html
 • notebook.bystrickaya.ru/instrukciya-po-ekspluatacii-avtokrana-stranica-4.html
 • lecture.bystrickaya.ru/a-zapasi-poleznih-iskopaemih-sovetom-direktorov-oao-uralkalij.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-3-povedencheskij-regulyator-dejstvij-rossijskih-gosudarstvennih-sluzhashih.html
 • school.bystrickaya.ru/istoricheskij-muzej-goroda-kurorta-belokuriha-ekspozicionno-vistavochnaya-deyatelnost-chast-7.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tematika-bazovih-znanij-prikaz-ot-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-lakshinskoj-srednej.html
 • literature.bystrickaya.ru/dom-veteranov-sistema-kalyagina-ili-zdravstvujte-ya-vasha-tetya-fontankaru-17112007.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-shemotehnika-izmeritelnih-ustrojstv.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-antikrizisnoe-upravlenie-predpriyatiem-dlya-specialnosti-080105-finansi-i-kredit-programma-rassmotrena-na-zasedanii-kafedri-ekonomiki-i-menedzhmenta.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/obshie-rekomendacii-po-provedeniyu-zakalivayushih-i-vodnih-procedur-stranica-9.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-k-uchebniku-anglijskij-yazik-dlya-vii-klass-stranica-3.html
 • spur.bystrickaya.ru/lizing-421finansov-lizing-otchet-za-dohodite-62.html
 • composition.bystrickaya.ru/plennikkoron-i-po-motivam-beauty-and-the-beast-disney.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-sredstva-primenyaemie-pri-sosudistoj-nedostatochnosti-a-v-grishin-zav-kafedroj-farmacii-omgma-doktor-far.html
 • notebook.bystrickaya.ru/knigata-e-izdadena-s-konkurs-na-nacionalniya-centr-za-knigata-s-g-jung-stranica-12.html
 • notebook.bystrickaya.ru/klimchenya-lyudmila-sergeevna-feut-kafedra-upravleniya-predpriyatiyami-torgovli.html
 • essay.bystrickaya.ru/chast-iiiprostranstvo-i-vremya-talbot-majkl-golograficheskaya-vselennaya.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-dlya-studentov-vkursa-i-i-ii.html
 • testyi.bystrickaya.ru/agentstvo-kulturi-administracii-krasnoyarskogo-kraya.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rami-negzg-blm-blm-salasindai-menedzhmentt-damui.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sokrashayu-znaki-sokrasheniya-i-uprosheniya-notnogo-pisma-abbreviatura-ispolzuetsya-dlya-oboznacheniya-povtoreniya-chastej-pesi-ili-otdelnih-taktov-grupp-not-stranica-14.html
 • predmet.bystrickaya.ru/section-4-automation-and-electrical-equipment.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-kompleksnogo-mezhdisciplinarnogo-vstupitelnogo-ekzamena-v-magistraturu-po-napravleniyu-050400-68-psihologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-utverzhdeno.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-disciplini-sistema-zapadnoj-slovesnosti-dlya-napravleniya-020200-politologiya-podgotovki-bakalavra.html
 • student.bystrickaya.ru/3-tablica-svyazi-korpuskulyarnih-i-volnovih-parametrov-fotona-formula-planka-dlya-rascheta-parametrov-teplovogo.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/hyu-lori-stranica-4.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zhizn-vzajmi-stranica-4.html
 • student.bystrickaya.ru/3-1-drs-sabatarini-mazmni-050717-mamandiina-1-tairip-1-6-drster.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/ya-u-sebya-odna-ili-vereteno-vasilisi-stranica-10.html
 • literatura.bystrickaya.ru/restrukturizaciya-vneshnego-dolga-rossii.html
 • writing.bystrickaya.ru/evolyuciya-mirovoj-valyutnoj-sistemi.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/otkritoe-akcionernoe-obshestvo-elektrogorskij-nauchno-issledovatelskij-centr-po-bezopasnosti-atomnih-elektrostancij.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.