.RU

1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду) - часть 3

Проте ні горілчана монополія, ні емісія не могли бути головним джерелом доходів бюджету. Ця роль завжди на­лежала сільському господарству. Випробували й відповідний механізм вилучення селянських коштів. Селянство сплачує державі не тільки звичайні податки, прямі і посередні, але воно ще переплачує на порівняно високих цінах на товари промисло­вості - це, по-перше, і більш або менш недоодержує на цінах на сільськогосподарські продукти - це, по-друге.

З приводу розриву в цінах, або, як тоді казали, розхилу «ножиць цін», у колективному керівництві партії розгоріли­ся дискусії. Л. Д. Троцький, Л. Б. Каменєв і Є. Г. Зинов'єв вважали, що з селян треба брати багато, аби забезпечити максимальні темпи розгортання промисловості («надіндустріалізація»). Й. В. Сталін стояв за помірний розхил «но­жиць». Інші члени колективного керівництва, що склалося у 1923 році—М. І. Бухарін, О. 1. Риков і М. П. Томський схилялися до введення «відновлювальних» цін, які цілкови­то повертали селянам витрати на виробництво хліба. У кін­цевому підсумку група Бухаріна підтримала центристську позицію Сталіна. Та селяни не давали на це згоди і взимку 1927-1928 ро­ків практично припинили підвезення хліба на ринки. У країні спалахнула хлібозаготівельна криза.

Виїхавши у січні 1928 р. на хлібозаготівлі до Сибіру, Ста­лін у серії виступів перед партійними працівниками розгор­нув програму з трьох пунктів:

- зажадати від куркулів негайної здачі всіх надлишків хліба за державними цінами, а на випадок відмови - засто­сувати надзвичайні заходи і конфіскувати надлишки;

- у найближчі 3-4 роки провести часткову колективі­зацію сільського господарства;

- услід за частковою провести суцільну колективізацію сільського господарства.

Колгоспи були потрібні Сталіну, щоб подолати хлібозаготівельну кризу і одержати від села додаткові кош­ти на індустріалізацію. Надзвичайні заходи були придатні лише для вилучення готової продукції. З їх допомогою не­можливо було змусити селян-одноосібників постійно вироб­ляти товарний хліб.

Ревізію курсу XV з'їзду ВКП(б) в соціалістичному будівництві Сталін по-всякому камуфлював. Замисливши в лютому 1928р. скасування непу, примусове об'єднання селян у ко­лективні господарства і накладання продрозкладки на кол­госпи, Сталін на словах усе це заперечував: «Розмови про те, що ми нібито скасовуємо неп, запроваджуємо продрозкладку, розкуркулювання і т. д., є контрреволюційним базі­канням». Надалі знову став уживатися тільки термін «розкуркулення».

У 1922р. В. I. Ленін пропонував задуматися над тим, «як кооперувати, як «обмежувати» куркулів, не припиняючи зростання продуктивних сил». Отже, куркулі не виключа­лися з числа учасників кооперативного руху. На XVI конфе­ренції ВКП(б) при обговоренні доповіді М. І. Калініна про шляхи піднесення сільського господарства несподівано ви­никла дискусія про місце куркуля в колективізованому селі. Секретар ЦК КП(б)У П. П. Любченко вважав, що куркулі можуть працювати в колгоспі. Інші висловлювалися за збе­реження куркульських господарств в урізаному вигляді за межами колгоспних масивів. А в постанові ЦК ВКП(б) від 5 січня 1930р. «Про темп колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву» ставилося завдання ліквідувати куркуля «як клас». При цьому куркульськими вважа­лися всі найзаможніші в даному населеному пункті госпо­дарства безвідносно до того, чи мали вони експлуататорські ознаки. А нерідко перед селянином-середняком поставала й інша дилема: або вступати до колгоспу, або виступати противником колгоспу і тому бути розкуркуленим.

1928 рiк - «Рік великого перелому» характеризується не тільки пере­ходом до суцільної колективізації селянських господарств при розкуркуленні їх заможного прошарку, а й швидким згортанням ринку, наростанням в економіці розподільчих, воєнно-комуністичних рис. У містах відбувся перехід до нор­мованої торгівлі. Призначені для села промтовари теж були вилучені з вільного продажу й увійшли до фонду отоварювання заготівель на контрактаційній основі. Контрактаційний договір з державою втратив характер добровільності. Від­повідно до постанови ЦК ВКП(б) від 26 серпня 1929р. «Про основні підсумки і чергові завдання в галузі контрактації зернових посівів» він став розглядатись як «засіб організації планового продуктообміну між містом і селом».

Як політик Сталін володів «магією слів». Непопулярні надзвичайні заходи він завжди пов'язував тільки з куркуль­ськими господарствами. Лозунг ліквідації куркульства як класу давав змогу ціною висилки сотень тисяч селян­ських сімей, оголошених куркульськими, змусити тих, хто залишився, вступати до колгоспів.

Здобувши абсолютний контроль над партією і державою, Сталін негайно перейшов до авантю­ристичної лівацької політики «стрибка» в індустріалізації. Утруднень у фінансуванні капітального будівництва більше не існувало, хоч через відсутність справжнього госпрозра­хунку промисловість самостійно заробляла порівняно неба­гато. З бюджету важка індустрія країни одержала в 1928/29р. 512млн. крб., у 1929/30-1395млн., у 1931-5737 і в 1932р.- 9078млн. крб., а всього за п'ятирічку - 16622 млн. Крб. при власних коштах 3371 млн. крб.

Сільськогосподарське походження мали не лише вилу­чення з прибутків села у формі податків та «ножиць цін», а й значна частина надходжень від горілчаної монополії та емісії. Суцільна колекти­візація села здійснювалася в ім'я прискорення промислово­го будівництва.

Промисловість фінансувалася під план. Плановий при­ріст продукції було встановлено на 1929/30р. в розмірі 32%, на 1931 - 45%, на 1932р.- 36%. Саме такий вигляд мав у цифрах сталінський «стрибок». Насправді, середньоріч­ний приріст промислової продукції у 1929/33р.р. складав 15,7%. Треба взяти до уваги: на вартісні показники, які визна­чалися в незмінних цінах 1927/28р., дуже вплинула інфля­ція; у першій п'ятирічці інтенсивно оновлювалася продукція, а нові її види включалися в статистичну звітність у поточних, підвищених цінах. Виходить, що за­безпечення високих темпів індустріалізації не потребувало таких жертв. Директиви з'їзду і розроблений на їх основі перший п'ятирічний план становили цілком реальну і надій­ну альтернативу сталінському «стрибку».

1928р. Сталін ще не міг відкинути рішення XV з'їзду пар­тії про часткову колективізацію на добровільній основі. Піс­ля того, як опір групи Бухаріна було зламано, перегляду цього рішення ніщо не перешкоджало. Механізм «стрибка», складовий елемент якого становила суцільна колективізація, було запущено. Село вступило в нову смугу розвитку, де кожний крок - невідомий. Найбільші труднощі виникли при опрацюванні внутрішньої організації селянського колек­тивного господарства і його непростих взаємовідносин з оточуючим світом.

Із трьох форм колгоспу селяни-середняки надавали пе­ревагу товариствам спільного обробітку землі, де усуспіль­нювалися тільки основні земельні угіддя, а з галузей сіль­ськогосподарської праці -рільництво. Напередодні суціль­ної колективізації питома вага тсозів на Україні дорівнювала 74,5%, артілей—22,6%, а комун, де рівень усуспіль­нення засобів виробництва підходив до максимуму,- лише 2,9%. ЦК ВКП(б) у постанові від 5 січня 1930р. «Про темп колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву» висунув завдання здійснити суцільну колекти­візацію в артільній формі з перспективою дальшого зрос­тання рівня усуспільнення.

Ще навесні 1928р. допускалося, що колгоспники можуть вільно розпоряджатися результатами своєї праці ї зробити вибір між субсидіями та можливістю продати хліб на рин­ку. У «рік великого перелому» торгівлю хлібом на ринку було заборонено. Обмолочений хліб просто з колгоспних токів почали вивозити на зсипні пункти та елеватори.

ТРИ РОКИ ПРОДРОЗКЛАДКИ

«Рік великого перелому» характеризувався остаточним відступом до політики воєнного комунізму. Початок форсо­ваної колективізації збігся з фактичною забороною торгівлі і введенням практики планових завдань щодо здавання державі хліба та інших сільськогосподарських продуктів з розкладкою плану по кожному селу, колективному або ін­дивідуальному господарству. Проте розкладка виявилася ефективною тільки наступного року, коли кількість колгос­пів зросла, а невиконання плану стало каратися розкуркуленням. З літа 1930р. поширилася практика твердих зав­дань щодо здачі всіх «лишків».

Поставки товарної продукції державі оголошувалися для колгоспів першою заповіддю. Ціна була заниженою, а через інфляцію незаба­ром стала взагаліі символічною. Що ж до обсягів, то тут панувала невизначеність. Держава не вступала у податкові відносини з колгоспами, за яких наперед визначалася част­ка продукції, що підлягала передачі хлібозаготівельним ор­ганам. За винятком насіннєвого, продовольчого і фуражно­го фондів хліб мав надходити лише державі.

Повернення до непопулярного воєнного комунізму тер­мінологічне маскувалося. Методи воєнно-комуністичного штурму було названо «новим етапом непу». Поняття «продрозкладка» замінювалося поширеним терміном «план».

Перша колгоспна весна 1930р. була обіцяючою. Украї­на одержала непоганий урожай. Напередодні жнив зроби­ли орієнтовний підрахунок: 1 355млн. пудів. На 23,5млн. чоловік сільського населення треба було утворити продо­вольчий фонд з розрахунку по 16 пудів на людину- 376млн. пудів. Посівний, фуражний і страховий фонди скла­дали 515млн. пудів, резервний-35млн. Виходячи з цих нескладних підрахунків, хлібозаготівельний план визначив­ся в 430млн. пудів. Потім його збільшили до 440млн., 472млн. і, нарешті, до 490млн. пудів. До 1 червня 1931р. заготівлі з урожаю 1930р. дійшли до 477млн. пудів проти 310млн. за попередній сезон. Було здано по 4,7 центнера з гектара - рекордний показник товарності за всі роки Ра­дянської влади. Створювалися уявлення, що колгоспне село здатне забезпечити «стрибок» індустріалізації. У звітній доповіді. ЦК ВКП(б) XVI з'їзду партії Сталін заявив, що зернову проблему «ми вже розв'язуємо в основному з успіхом».


arhitektura-i-proizvoditelnost-servernih-cp-chast-9.html
arhitektura-kievskoj-rusi.html
arhitektura-moskovskogo-kremlya-xiv-xvi-vv.html
arhitektura-moskovskogo-metropolitena-chast-6.html
arhitektura-moskvi-1920-h-godov.html
arhitektura-novgoroda-xi-xv-vekov.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vodnie-resursi-polozhenie-ust-bolshereckogo-municipalnogo-rajona-v-sisteme-rasseleniya-kamchatskogo-kraya-23-prirodno-resursnij.html
 • composition.bystrickaya.ru/plan-raboti-mou-dpo-cimpo-c.html
 • thescience.bystrickaya.ru/grem-masterton-lerd-dunajn-vampiri-antologiya.html
 • thesis.bystrickaya.ru/primernij-scenarij-prazdnikov-zdorovya-dlya-uchashihsya-3-4-h-klassov-i-opredelenie-i.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/asfaltovij-zavod-postoyanno-zagryaznyaet-vozduh-i-letom-i-zimoj-nichego-ne-delayut-po-ozdorovleniyu-ekologii.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chast-tretya-razrabotannie-klassifikacii-tehnologicheskih-processov-v-n-romanenko-g-v-nikitina-obshie-tehnologii.html
 • znanie.bystrickaya.ru/alchevskogo-gorodskogo-soveta.html
 • thescience.bystrickaya.ru/i-to-chto-ti-sdelaesh-so-vsem-etim-dalshe-ti-vibiraesh-sam-budushee-eto-tshatelno-obezvrezhennoe-nastoyashee-bratya-strugackie.html
 • shpora.bystrickaya.ru/yu-i-zhuravlev-v-k-leontev-v-v-ryazanov-v-ya-chuchupal.html
 • books.bystrickaya.ru/blagorodnie-metalli.html
 • bukva.bystrickaya.ru/trete-zasedanie-zakonchilos-neskolko-chasov-tomu-nazad-vsyakij-raz-kogda-moj-advokat-vipalival-v-vozduh-virazhenie-svoboda-tvorchestva-menya-ohvativalo-derzk-stranica-4.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tematicheskoe-planirovanie-urokov-literaturi-v-9-klasse.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-kand-ekon-nauk-docent-kafedri-upravleniya-o-a-soloveva-troick-2008.html
 • tasks.bystrickaya.ru/1-kompyuternoe-obespechenie-srednyaya-shkola.html
 • uchit.bystrickaya.ru/styuart-v-s-91-rabota-s-obrazami-i-simvolami-v-psihologicheskom-konsultirovanii-per-s-angl-n-a-hmelik-stranica-2.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/v-leningradskij-rajonnij-sud-goroda-kaliningrada-stranica-9.html
 • tests.bystrickaya.ru/kodeks-protokolnih-norm-i-standartov-v-kompanii.html
 • pisat.bystrickaya.ru/temi-kontrolnih-rabot-po-discipline-osnovi-dokumentovedeniya-i-dokumentacionnogo-obespecheniya-dlya-studentov-zaochnogo-otdeleniya-specialnost-organizaciya-raboti-s-molodezhyu-2009-2010-uchebnij-god.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/vopros-mozhem-li-mi-zabirat-svoyu-doch-uchenicu-shkoli-internata-dlya-nezryachih-domoj-srazu-posle-urokov.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prilozhenie-3-deklaraciya-posle-prodazhi-avtomobilya-chasto-zadavaemie-voprosi-ne-nado-chitat-mnogo-knig.html
 • bukva.bystrickaya.ru/minimalnie-tehnicheskie-trebovaniya-k-kompyuteru-annotirovannij-spisok-cifrovih-obrazovatelnih-resursov-federalnoj-postavki-3.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rezonansnie-yavleniya-v-cepyah-nesinusoidalnogo-toka-lekciya-1.html
 • crib.bystrickaya.ru/iii-uchebnie-materiali-kurs-lekcij-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-ugolovno-processualnoe-pravo.html
 • tasks.bystrickaya.ru/23-metodika-avtomatizirovannogo-ucheta-raschetov-s-byudzhetom-i-otchetnosti-po-nalogovim-platezham.html
 • knigi.bystrickaya.ru/spiker-mironov-schitaet-chto-parlamentskoe-rassledovanie-ne-dolzhno-prekrashatsya-i-posle-nachala-sudoproizvodstva-po-delu.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-ulyanovsk-priedet-zamestitel-sergeya-shojgu-internet-resurs-wwwmosaicaru-11042011.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-3-istoriya-stanovleniya-arhivnogo-dela-uchebnoe-posobie-tomsk-2004-bbk-ch-81.html
 • klass.bystrickaya.ru/816-svedeniya-o-sushestvennih-sdelkah-sovershennih-emitentom-170003-rossiya-tver-peterburgskoe-shosse-45-b-informaciya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-finansovoe-pravo-dlya-specialnosti-030501-yurisprudenciya-dzerzhinskij-2011-g-stranica-2.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rekomendacii-po-viboru-ekologicheski-optimalnih-variantov-i-skorejshemu-razvertivaniyu-deyatelnosti-v-2012-2013-godah-16-razvitie-strani-17-stranica-2.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programmno-apparatnoe-obespechenie-sistemi-razrabotka-informacionno-spravochnoj-sistemi-informacionnij-kiosk-organa.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prof-zaharova-ln-prezidentskaya-programma-podgotovki-upravlencheskih-kadrov-specialnost-menedzhment-missiya.html
 • books.bystrickaya.ru/egides-arkadij-petrovich.html
 • studies.bystrickaya.ru/denezhno-kreditnaya-i-valyutnaya-politika-centralnih-bankov-chast-3.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/5-slava-kniga-samogo-izvestnogo-amerikanskogo-hudozhnikaavangardista-superzvezdi-andegraunda-6070h-godov-v.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.