.RU

06.06.2008 г., с. 5 - Тема: строителство, строителен контрол06.06.2008 г., с. 5


Червените съветници в София вадят разкрития:


Някой сви 21 декара в центъра


Бойко: Сори, БСП, но пак закъсня - вече е при главния прокурор


Общински терен от 21 дка в центъра на София по мистериозен начин е пре­минал в частни ръце, обя­виха на специална прескон­ференция вчера общин­ските съветници от БСП.

Той е в Зона Б-5 и е част от терена, който наскоро СОС отреди за бъдещ парк „Възраждане" по предло­жение на главния архитект на София Петър Диков.

„През 1996 г. теренът е включен в капитала на „Софийски имоти". През 2006 г. обаче администра­цията на район „Възражда­не" издава скица за терена на регистрираното в Пана­ма „Сигма ремонт" ЕООД", обвини шефът на Червените съветници

Жельо Бойчев. „На 21 май т.е. на тази фирма е издаден и нотариален акт за соб­ственост. Как се е случило това, при положение че ни­то кметът, нито общински­ят съвет са имали предста­ва за сделки с този имот", попита Бойчев.

„С фалшив нотариален акт за собственост панамското дружество е извър­шило документна измама. Прехвърлило е имота на регистрирана у нас сейшелска фирма, но сделката е нищожна, тъй като и днес собственик не е „Сигма", а кметството", обясниха пред „24 часа" от „Софий­ски имоти". Общинската фирма притежава спорния терен, увери шефът й Александър Шопов, който вече е завел дело срещу из­мамниците.

„БСП пак се опитва да тича пред вятъра, но както винаги, реакцията й е за­късняла. Още миналата седмица разпоредих про­верка по случая, а в поне­делник занесох лично съ­браните от нас данни на главния прокурор Борис Велчев", заяви Бойко Бо­рисов. Три писма изпратил той - до кметицата на район „Възраждане", за да не из­дава скица на частната фирма до изясняване соб­ствеността на имота, на Шопов - за да заведе дело, и

до ВКП с молба да провери престъпление ли е съста­вянето на нотариалния акт от 21 май 2008 г.

„Предоставих на главния прокурор документи за нарушения и при други сдел­ки, но вече мисля първо да ги давам на общинските съ­ветници от БСП, за да не се излагат така - с 10 дни за­къснение, че те са открили нещо нередно", иронизира червените генералът. В парк „Възраждане" ще има една-единствена сграда - та­зи на Софийския градски съд, увери той.


Снимка на три колони - Апетитният терен между МВР болница и жк Зона Б-5
06.06.2008 г., с. 5


Депутати питат Сметната палата крила ли е доклад


Голямо броене на страниците от доклада на Сметната па­лата за заменките и продажби­те на военни имоти настана в парламента вчера. То се нало­жи, след като опозицията от­кри, че в комисиите по отбрана и „Антикорупция" одитьт е представен в два обема - от 76 и 34 страници.

„Кой от двата доклада е ав­тентичен? Сметната палата фактически лъже парламента", отсече зам.-шефът на ПГ на ДСБ Веселин Методиев. Той заподозря председателя й Ва­лери Димитров, че прикрива бившите си съпартийци от НДСВ - ексминистрите Свинаров и Близнаков.

Допълнително напрежение внесе кулоарната мълва, че имало и 3-и секретен доклад. Оказа се, че ставало дума за проверката на планирането в МO, което по закон е класифицирана информация. Там нару­шения не са открити.

„Малкият" доклад - 34-те страници, давал само изводите на Сметната палата. Той е по­лучен в комисията по отбрана през април и по него тя изиска констатациите на инспектората на МО и на дирекция „финансово-контролна дейност", откъ­дето изскочиха най-скандалните сделки, обясни Ангел Найде­нов. Бойко Великов получил двойно повече страници, за­щото антикорупционната комисия изискала пълния доклад.

След среща в кабинета на парламентарния шеф Георги Пирински Найденов и Великов решиха да напишат писмо до палатата, за да разясни официално разминаването.

От там обясниха, че краткият доклад за одита е изпратен в парламента. Пълният текст се предоставя на всеки, който ги поиска. Това било направено след писмо от Великов. 76 стр. екземпляр вчера бе изпратен и ДО Пирински.


Портретна снимка на една колона - АНГЕЛ НАЙДЕНОВ
06.06.2008 г., с. 6


Заселват чужденци по каталог


^ ПОЛИ ДИМИТРОВА

Населените места, кои­то изпитват глад от работ­на ръка и могат да предос­тавят жилища и земи на готови да се заселят в тях, ще бъдат включени в спе­циален каталог. Това предвижда план за изпъл­нение на националната стратегия по миграция, който правителството одобри вчера.

Каталогът трябва да бъ­де готов до края на година­та. Дотогава трябва да е разработена и системата за издаване на зелени кар­ти. Чрез нея живеещите из­вън ЕС чужди граждани от български произход ще могат да остават да работ­ят легално у нас. Висококвалифицираните специалисти пък ще получават разрешения за бизнес чрез сини карти. Специален на­ционален съвет по трудова миграция ще определя го­дишните квоти по браншо­ве за чужденци.

Плановете на правител­ството включват и привли­чане на млади български специалисти, които за­вършват или пък работят зад граница. През есента ще бъдат открити трудови борси в европейските сто­лици, където има много на­шенци. Ще се правят и спе­циални проучвания какви са проблемите на българ­ските емигранти. Обмисля се и специален фонд, от който да се подпомагат кампаниите за връщането на сънародници у нас.
06.06.2008 г., с. 9


След доклад на Световната банка


България в престижния Клуб на реформаторите


Влизаме благодарение на свалените данъци и плащането им онлайн


БЛАГА БУКЕВА, наш пратеник в Ню Йорк

България си извоюва мя­сто в световния Клуб на ре­форматорите заради нама­ляването на данъчното бре­ме за бизнеса, въведеното плащане на налозите он­лайн и облекчаването на ре­жима за строителния сек­тор. Тези мерки рязко уве­личили броя на фирмите, които излязоха от сенчеста­та икономика.

На 4 юни в Нюйоркската фондова борса финансови­ят министър Пламен Оре­шарски получи наградата на Световната банка, чиито годишен доклад за 2008 "Правене на бизнес" класи­ра страната ни сред 10-те най-бързо реформиращи се в света.

" Предизвикателството сега е да запазим мястото в клуба. Бих се радвал, ако в следващите години полу­чим наградата вече за струк­турни реформи. Това ще оз­начава, че в промените ак­тивно се включва граждан­ското общество", коменти­ра за "24 часа" министър Орешарски след края на Втория годишен инвеститорски семинар на Клуба на реформаторите.

"Правене на бизнес" е най-често цитираният и ши­роко разпространен доклад на Световната банка. Той обхваща 178 икономики и ги класира според качеството на бизнес закони, разпоред­би и правоприлагане. Пока­зателите са 10, обхващат стартирането, дейността и закриването на бизнес. Те се актуализират всяка година.

Клубът на реформатори­те бе създаден преди годи­на. Статутът и членството в него обаче вече станаха престижни.

"Целта на събитието е да се представят умното регу­лиране и възможностите, които се отварят, когато правителствата правят така, че по-лесно да се започ­не и развива бизнес", заяви при откриването на фору­ма Греъм Уилър, управля­ващ директор на Световна­та банка.

Шампион по реформи за 2007 г. е Египет, следват го Хърватин, Гана, Македо­ния, Грузия, Колумбия, Саудитска Арабия, Кения, Китай и България.


Снимка на три колони - Министър Пламен Орешарски получи наградата на Световната банка на специална церемония в Нюйоркската фондова борса.
06.06.2008 г., с. 9


Спецзвено в пътния фонд за злоупотреби


Спецзвено за предвари­телен контрол се създава в пътния фонд. То ще прове­рява предварително закон­ността на дейностите в път­ната администрация, реши вчера правителството.

Новата структура ще бъде подчинена на изпъл­нителния директор на фонд "Републиканска път­на инфраструктура". Ка­бинетът одобри изменение

и допълнения в правилни­ка за работа на фонда и на неговата администрация. Очаква се тези мерки да до­ведат до повишаване на ад­министративния капаци­тет за превантивен кон­трол и вътрешен одит.

Звеното ще проверява дали са законни документи и действия на всички струк­тури по всички програми, дейности и процеси във фонда, включително и раз­поредителите със средства от Европейския съюз.

С вчерашните промени се създава и дирекция "Въ­трешен одит", която досе­га бе звено. Тя ще бъде на пряко подчинение на упра­вителния съвет на фонда и ще прави вътрешния одит на всички структури, про­грами, дейности и процеси.
06.06.2008 г., с. 9


Снимка на четири колони - Гара "Пионер", която от години не се ползва от железницата, е един от най-апетитните имоти в София.
06.06.2008 г., с. 10


1 млрд. лв. за обновяване на жилищата в България


Това установи дискусията „Сигурен ли е панелът" на „24 часа", телевизия „Стара Загора" и Дарик радио


^ ВАНЬО СТОИЛОВ

За да бъде обновен целият жилищен фонд на България, трябват 1 млрд. лв. Това съобщи вчера в Ста­ра Загора зам.-министърът на ре­гионалното развитие и благоу­стройството Калин Рогачев.

Той участва в дискусията на тема "Сигурен ли е панелът, в който жи­веем", организирана от "24 часа" с медийното партньорство на теле­визия "Стара Загора" и Дарик ра­дио.

Тези пари обаче не са задълже­ние самота държавата, но и на собствениците на жилищата. Само в панелки в момента у нас живеят над 2 милиона души, сочи стати­стиката.

Не само на тях, но на всички блокове в страната предстои да бъде направена паспортизация на съ­стоянието им, бе посочено по вре­ме на дискусията.

България има национална стра­тегия за обновяване на жилищните блокове, реално нейният старт бе даден през миналата година. Тога­ва по съвместен проект с Програ­мата за развитие на ООН бяха вло­жени 3 милиона лева за обновява­нето на 5 жилищни блока, за тази година вече са одобрени нови 32 блока.

Според зам.-министър Рогачев проблемът за санирането не е тех­нически, дори не е и финансов за­ради изгодните банкови кредити, а чисто организационен - много е трудно живеещите в един блок да се организират и обединят, за да започнат да го санират.


Снимка на две колони - Зам. главният редактор на "24 часа" Юри Велев (вляво) ръководеше дискусията за панелите в Стара Загора.
06.06.2008 г., с. 10


Без изкуствени острови до плажа


Концесионерът трябвало да се грижи да няма удавени, но не и да строи


Възможността конце­сионерите на плажовете да строят изкуствени острови ще отпадне от промените в Закона за концесиите, раз­казаха депутати от упра­вляващата коалиция.

Идеята за островите

бе залегнала в проекта

на правителството

за поправки в закона. Преди седмица той разбуни парла­мента и разглеждането му на първо четене бе отложе­но. От опозицията дори пои­скаха проектът да бъде вър­нат на Министерския съвет и заявиха, че с него се създа­ват корупционни практики.

Преди дни промените са обсъдени на заседание на парламентарната група на БСП, научи "24 часа". На него е решено да се внесат поправки, които да премах­нат противоречивите пред­ложения. Всички спорни текстове ще бъдат изчисте­ни, потвърди зам.-шефът на икономическата комисия Петър Кънев.

Основните възражения на депутатите бяха, че с текстовете, подготвени от транспортното министер­ство, се правят промени и в Закона за устройство на

Черноморското крайбре­жие. Предвижда се освен плажа концесионерът да получава и прилежащата акватория от 200 метра. Ос­вен това се предлага той да стопанисва и островите, включително и изградените от човешка дейност.

При разглеждането на за­кона от икономическата и транспортната комисия Ру­мен Ангелов от БНС обяви, че от месец инвеститори обикаляли край морето и оглеждали за плитчини. Срещу това били и кметове­те, и хората. Зам. регионал­ният министър Савин Кова­чев тогава каза, че в това няма нищо нередно.

Можели да се правят

дори подводни

атракциони,

които после ще остават дър­жавна собственост. Такава била практиката в много страни. И в момента конце­сионерът се грижи за част от акваторията, но трябва да се запише по-ясно, обясни де­путат. В отговорностите му например влизало да се гри­жи за сигурността на тури­стите, докато се къпят.

Между двете четения ле­вите ще предложат да отпадне и удължаването на срока за концесиониране на пла­жовете. Проектът предвиж­да той да се увеличи от 10 на 20 г. Заради изтичането на договори на няколко плажа преди летния сезон се пред­лага в такива случаи да се удължават автоматично. Това може да продължи и 5, и 10 години след това, възра­зи при дискусията по закона

шефът на регионалната ко­мисия Ремзи Осман. Седми­ца преди това колегата му от икономическата комисия и съпартиец Йордан Цонев пък обясни, че удължаване­то на договорите трябва да се приеме, "защото,ако някой се удави, ще имаме проблеми ние в парламента"

Преди седмица от опозицията разкритикуваха и промени, с които според тях за първи път в новата ни история на България се дава право на админи­страцията да прекратява едностранно концесио­нен договор.

Създавали се и въз­можности за сключване на такъв без конкурс.


Снимка на три колони - Седем са плажовете, които може да останат без концесионер това лято заради изтичащи договори.
06.06.2008 г., с. 10


Енерго вземало само 1% от скока на тока


^ МАРИЯНА БОЙКОВА

Енергото печелело само 1% от поскъпването на то­ка. Това се оплакаха шефо­ве на електроразпредели­телни дружества. Ситуа­цията била драматична, тъй като в момента се определяло бъдеще за пет години напред. 15,9% от поскъпването отивали в НЕК и в държавата.

Жестоко били орязани и инвестициите им, а анга­жиментът за европейско качество на услугите оста­вал.
06.06.2008 г., с. 10


Първа инвестиционна банка пусна свой блог

за мнения, идеи и дискусиии в реално време. Има катего­рии "За служителите", "За клиентите", "За банката", "Инициативи" и ."Макропоглед".06.06.2008 г., с. 10


Подписаха договора с френската „Париба"

за АЕЦ "Белене". Според споразумението между бан­ката и НЕК финансовата ин­ституция трябва да структу­рира финансирането за из­граждането на втората ни атомна централа.
06.06.2008 г., с. 11


Греховна страст по камиона


Транспортната комисия на парламента не служи на своя народ, а на чужди


^ БОРИСЛАВ ЗЮМБЮЛЕВ

Транспортната комисия на Народното събрание ти­хомълком, по тарикатски, отхвърли предложението на депутата Светослав Спасов тежките камиони да бъдат свалени от маги­стралите през събота и не­деля.

Така депутатите показа­ха, че служат не на народа си, а на чужди корпоратив­ни интереси. 229 българи са загинали през миналата година в резултат на ката­строфи, предизвикани от ТИР-ове.

Мнозинството от бълга­рите, които пътуват през уикенда, очакват главните пътища на страната да бъ­дат освободени от автовла­кове.

На съвестта на тези народни представители ще лежат следващите жертви от камиони,защото те можеха да на­малят размера на бедствие­то, но не пожелаха и обслу­жиха частния интерес пред обществената полза.

Аргументът, че Бълга­рия не може да спре светов­ния обмен като прекъсва потока между Азия и Евро­па е толкова тъп, че веднага се вижда зле прикритата корист.

Потокът няма да спре, Ще има няколкочасово забавя­не, което може да бъде из­бегнато от превозвачите ка­то си планират рейсовете така, че да не попадат през уикенда на българските магистрали.

А освен убийци на бъл­гарски граждани, ТИР-овете с преуморени турски, ма­кедонски и сръбски шофьо­ри, рушат и без друго потро­шената българска инфра­структура. 8000 турски ТИР-а минават на деноно­щие през България и това е тежест, която не може да бъде пренебрегвана.

Превозвачите много оби­чат да говорят, че трябват специални паркинги, на които да оставят принуди­телно спряните камиони. За да се изгради такъв паркинг и той да изнася тежестта на 20-тонните чудовища, тряб­ва да се изгребе пръстта на метър и половина, местото да се трамбова с едър чакъл и всичко това да се покрие с 60-сантиметров асфалт.

Сега си представете бъл­гарските пътища и си по­мислете има ли на тях 60-сантиметров асфалт, колко е чакълът отдолу и защо до­ри на магистралите платна­та са хлътнали, неравни, на вълни и коловози. И струва ли си заради международния обмен да рушим малкото, което имаме. Българската политика към транзитния автомобилен транспорт не трябва да е насърчителна, а ограничителна. Защото никоя пътна такса не

може да компенсира

вредите,които нанасят тежките

камиони на инфраструкту­рата. Траспортът трябва да се насърчава към желез­ниците, към ролон ролоф кораби. Даже и по въздуха.

От грандиозния трафик на ТИР-ве полза имат само безмитните бензиностан­ции - никой друг. Дори по­скъпването на горивото не намалява трафика, защото тези ТИР-ве за разлика от нормалния български шофьор зареждат по КПП-тата безакцизно.

Всъщност всички ние, освен с живота и здравето си, заплащаме и с данъци­те си свободията на някак­ви си външни шофьори каубои. Не мислите ли, че това е странно.

Движението по пъти­щата на България се пре­връща в основен екзи­стенциален проблем.

Той е източник на не­престанни конфликти и напрежение.

Най-много корупция

също се генерира от и

покрай пътищата

- при ремонтите и строежа им и при катаджиите.

Добрите политици тряб­ва да усещат къде е болка­та на хората и да се опитват да им решават проблемите. Това се опитаха да направ­ят Светослав Спасов и не­говите подръжници.

Политическата сила,която се заеме сериозно с въпроса на движението и предложи ясна концепция за решаването му със си­гурност би си осигурила сериозна подкрепа от из­бирателите.

Защото това е пътят дневния ред на хората да стане част от дневния ред на властта. Докато реша­ването на проблемите на малцинството или на чуж­ди корпорации се нарича подтисничество, диктату­ра и робство.

Депутатите, които гла­суваха ненавиждайки българските хора си оси­гуриха място в миналото и вечно гузна съвест.


Снимка на пет колони - Без текст
06.06.2008 г., с. 35


Руснаци се жалват от опашки за BG визи


^ ЦВЕТЕЛИНА КРЪСТЕВА, кор. на БНТ в Москва

Представители на руския туристически бранш се опла­каха вчера, че е заплашен отди­хът на руските туристи у нас за­ради опашки за визи пред кон­сулството ни в Москва.

"Най-тъжното е, че има слу­чаи, когато туристически фир­ми не могат да внесат докумен­тите си", заяви говорителката на руския Съюз на туриндустрйята Ирина Тюрина.

Туроператори се опасяват, че в консулството може да настъпи колапс. Причините за опашките са технически, но за първи път се натъкваме на по­добен проблем с българската страна, коментира Тюрина.

Според нея опашките са зара­ди увеличаващия се брой на руснаците, които имат имоти у нас и пътуват самостоятелно. А според е, "финансовие изве­стия" някои хора едва ли не трябвало да нощуват пред кон­сулството ни.

"Оплакванията са неоснова­телни", коментира ръководителят на консулската служба Любомир Попов. По думите му вчера всички чакащи са успели да влязат в консулството. "На опашка стои този, който иска да попадне в консулството без ред, защото се прави списък за хората през деня", обясни По­пов. От тази седмица предвари­телен запис е въведен и за 90-те туроператора, които работят с консулството ни.

"Правим всичко по силите си", коментира Попов. За по­добряване работата е открито още едно визово гише, до дни ще бъдат разкрити нови работ­ни места.

През есента в Москва започ­ва да работи и български визов център, който ще бъде обслуж­ван от индийската фирма VFS. Тя обработва визите в Москва за всички страни от Шенгенската зона. Според Попов визо­вият център ще разполага с до 40 гишета и хората ще могат за около 30 мин да подадат доку­менти.


Снимка на една колона - Опашка пред консулството ни в Москва
06.06.2008 г., с. 36


Комплекс за 10 милиона в Тетевен


Спортен комплекс за 10 милиона ле­ва ще има в Тетевен. Страхил Дим­чев направи първа копка на началния етап,който е възстановяването на хотел „Олимп". Неговата стойност е 5 милиона лева минимум. Ще бъдат оправени зали­те и ще бъдат направени нови. Амбицията на бившия състезател по борба е да приключи всичко до Нова годи­на, или след по-мал­ко от 6 месеца.

Вторият етап е да се направи концесия на стадиона и него­вото пълно възстано­вяване. Ще се напра­ви и нова лекоатлетическа писта, за да могат да се правят състезания и по този спорт.

Заради строежите „Олимпик" (Тете­вен) реши да изиграе още един сезон в регионалната група, въпреки че спокой­но можеше да влезе в трета дивизия.

„Няма да повтаряме грешките от мина­лото", категоричен бе Димчев. Той и Ста­нислав Танев влязоха в историята на родния футбол, когато вкараха в елита „Олимпик" (Галата), или първия селски тим. След това отборът се премести в Тетевен и накрая се сля с „Берое";(Стара Загора).

Проектът за възстановяване на уни­калната база, която отдавна се ползва от доста олимпийски отбори на България, е съвместен с Кор­поративна тър­говска банка.

Най-пострада обаче тимът ни по свободна борба, който трябваше да премести лаге­ра си за олимпиа­дата от Тетевен на Белмекен.

„Амбициите ни са да направим най-до­брия комплекс за подготовка у нас", кате­горичен бе Страхил Димчев. Новият хо­тел ще има 60 стаи и 9 апартамента, които били напълно достатъчни за целта.

Отделно от другата страна на стадиона може да се направят спални помещения за футболния отбор.


Снимка на две колони - Страхил Димчев направи първата копка на уникалния спортен комплекс, който ще се строи в Тетевен.
06.06.2008 г., с. 2


Наливат 50 млн. в общежития

за студенти, реши кабинетът. С парите ще се ремонтират блоковете. Кърпенето им почва още това лято. Догодина е предвидена същата сума.
06.06.2008 г., с. 3


Държава и кметове на бой за имоти


Цонев отказа казарма на Пловдив, Желев си взима болници


СОФИЯ/ПЛОВДИВ. Студена война си обявиха държавата и общините. Кметове и министри се хванаха гуша за гуша в опит взаимно да си извият ръце заради апетитни имоти. Войната разпали отказ на държавата да даде сграда на пловдивската община. На среща в сряда кметът на Града под тепетата Славчо Атанасов помоли военния министър Николай Цонев да предостави безплатно на градската управа сградата на бившия щаб на Втора армия. Сделката била предварително договорена с премиера Сергей Станишев. Вместо да я скрепи обаче, Цонев заявил: Може, но ще ви излезе скъпо. В отговор Атанасов вчера спря проекторешението на общината съдебната власт безплатно да ползва терена на бившето руско посолство. Вбесен, градоначалникът заплаши също, че без покрив ще останат други 23 държавни институции. Сред които ОДП-Пловдив и Държавният резерв. Договорите им за безвъзмездно ползване на помещенията изтичат скоро и може да не бъдат подновени, скръцна кметът със зъби. И отсече: "Надявам се г-н Станишев да си влезе в ролята на министър-председател, за да разговаряме като управленци и политици, а не като бизнесмени."

Докато спореше с Атанасов, държавата си откри фронтове и с останалите градоначалници. Здравният министър Евгений Желев поиска държавният дял в 11 болници да се увеличи. Причината - те приключили 2007 г. с дългове, които министерството покрило. Хората на Желев се позовават на текст в закона за бюджета, а ако ходът им сполучи, здравното министерство може да се окаже собственик на над 60% в болниците. Врътката вбеси общините. Жертва на номера може да падне и ловешката окръжна болница, чието общо събрание е днес.

Костадин Аршинков

Боряна Йотова
06.06.2008 г., с. 3


21 декара от парк изчезнаxa


21 декара от парк изчезнаха. Офшорна фирма си "отхапа" апетитния имот на пъпа на София. Парцелът е част от земята, на която трябва да се изгради единствената зелена площ в центъра на София - парк "Възраждане". Фирмата вече притежава нотариален акт за 21 дка от общо 102-та, предвидени за парка. Две трети от земята е общинска и се води на "Софийски имоти". Останалата част е на Националната компания "Железопътна инфраструктура". Как фирмата се е сдобила с нотариален акт, попитаха вчера съветници от БСП. Сигналът за далаверата дошъл при тях вчера. По документите, с които разполагат червените, имотът е апортиран на 21 май в капитала на "Сигма ремонт". Неин собственик е офшорка, регистрирана на Сейшелите. Проучванията на червените общинари показали, че управителите на "Сигма ремонт" имат общо с една от фирмите, свързани със столичната "Топлофикация" и с приватизацията на общинското дружество "Авторемонт". Нито един квадратен метър не е отписан от регистъра на "Софийски имоти", заяви за "Стандарт" Александър Шопов. Буди недоумение как е извадена скица на парцела от район "Възраждане", при положение че той продължава да е собственост на "Софийски имоти", допълва Шопов.

Преди два дни от общината му поискали обяснение за имота. Документите за парк "Възраждане" вече са при главния прокурор Борис Велчев, каза кметът Бойко Борисов. Чакаме министър Михаил Миков, за да му ги дадем лично, заканиха се червените съветници.

Сияна Севова
06.06.2008 г., с. 3


Резултатите до 7 дни


Александър Налбантов, районен прокурор на София

Ще проверяваме сделката със "Сигма ремонт" много бързо, така че до седмица ще имаме резултати. Сигналът на кмета Борисов дойде при нас още във вторник. Сега проверяваме как и на базата на какви документи е издаден нотариалният акт за парцела. Ще проследим и подписването на документите при нотариусите. Случаят се води от икономическа полиция.
06.06.2008 г., с. 6


Апартаменти вдигат цената на “Бялата лагуна”


ДОБРИЧ. С апартаменти за ваканция спасяват продажбата на "Бялата лагуна".

"Албена" АД започва наесен ново строителство върху 21 000 кв.м в дъщерния си комплекс. Това съобщи вчера директорът за връзки с инвеститорите Йовка Страшилова.

Обектът се намира край Балчик. Инвеститор ще е "Бялата лагуна". Строителството на новите ваканционни блокове ще се финансира с кредит.

Миналата година комплексът, който е едно от дъщерните дружества на "Албена" АД, бе предложен за продажба на Българската фондова борса.

До този момент обаче не е намерен сериозен купувач и сделка не е сключена. От дружеството заявиха, че продължават да търсят нов собственик, като му предлагат комплекса в пакет с новите апартаменти.

Въпреки че комплексът е близо до термалните извори на Тузлата, за 2007 г. той е отчел 594 хил. лв. загуби.

Виржиния Георгиева
06.06.2008 г., с. 7


Снимка на три колони - Започна подмяна на магистралния тръбопровод за водоснабдяване на Русе от помпените станции в град Сливо поле, която се осъществява с 16 млн. евро. Първата копка направиха зам.-министърът на регионалното развитие и благоус­тройството Димчо Михалевски (вляво) и представителят на немската фирма Улф Лехтенбринк
06.06.2008 г., с. 12


Наследниците на богаташа се скараха за имота на дядо


Сделката за Японския удари на камък


Шейхове го искали, но не давали повече от 100 млн. евро


Зетят на фамилията Ники Иванов и Кирил Зографски обсъждат финансовите аспекти на продажбатаХотелът на Иван Зографски не се продава, научи "Стандарт". Наследниците на милионера, който почина преди година на 98 години, свалиха от тезгяха Японския хотел, станал архитектурна емблема на София през 80-те години наред с Националния дворец на културата. "Засега нямаме намерение да се разделяме с него", обявиха близки до семейството на Зографски. Причината е, че никой от потенциалните купувачи не се навил да плати исканите от собствениците пари.

Месеци след смъртта на милионера се появиха слухове, че фамилия Зографски иска 300 млн. евро за емблематичния хотел, който дядо Иван купи най-вече заради сантименталната идея да има имот в постсоциалистическа България. "Това е първата ми инвестиция в родината, но не смятам да спра дотук. Имам идеи да купувам земя и да строя, защото за мен е важно да притежавам имоти в България", каза приживе милионерът. След смъртта му петзвездният "Кемпински-Зографски", повече известен като Японския хотел, скара четирите му деца Ирина, Надя, Кирил и Илия. Надя Брюкелман и Илия Зографски, които живеят в Германия, били за продажбата, защото нищо не ги свързвало с България. Те имали идеи за далеч по-доходоносни проекти, дори по Българското Черноморие. Ирина и Кирил пък искали да запазят имота. "Такъв хотел не може да се продаде през агенция. Идваха кандидати, водихме дори сериозни разговори, но всичко се провали", признават близки до фамилията. През април наследниците свалили цената наполовина - до 130 млн. евро. Дори и богатият кувейтски шейх Халет ал Баптейн обаче не бил склонен да плати повече от 100 млн. евро.

Още един руски и кувейтски кандидати оглеждали хотела, изчислявали дали инвестицията си заслужава, но накрая се отказали. "Две кувейтски фирми наистина бяха готови на сделка, но фантастичната цена ги отказа. Ще си купите ли кола за 100 хиляди, ако тя струва 10 хиляди", коментира за "Стандарт" търговският ни представител в Кувейт Аспарух Карастоянов, който е бил посредник между Зографски и бизнесмените от Залива. Според Карастоянов кувейтските инвеститори били готови веднага да броят парите, ако им предложат приемлива цена. В средата на май наследниците решили, че няма да се съгласят на сума под 90-95 млн. евро и решили да изчакат по-добри времена.

В сделката обаче имало и чисто юридическа пречка. През юни 2006 г. Зографски прави съвместно дружество със собствениците на фирмата "Адрес" и им предоставя тенис кортовете на хотела с площ 4,6 дка. По-късно шефът на "Адрес" Христо Илиев признава, че фирмата е купила право на строеж за 13-етажна жилищна сграда. За да продадат хотела, трябва да придобият и правата за частта от тенис кортовете, т.е. да преговарят и с "Адрес", обясниха вчера юристи. Според експерти по имотите и оценители цената на "Кемпински-Зографски" не била повече от 75 млн. евро. Дори обновяването на всичките 18 етажа няма да вдигне стойността му. Особено на фона на възможностите за бърза печалба от жилищни имоти. За сравнение хотелите са далеч по-спокойна инвестиция, при която годишният процент на печалба трудно може да надхвърли 7 на сто.

Генералният мениджър на Японския Щефан Швинд категорично отказа да коментира евентуални продажби и заяви, че това е личен въпрос на собствениците.

Така въпреки уникалната за Балканите Японска градина, общо 26 дка зелени площи и прекрасни конферентни зали цената на хотела не може да надхвърли 100 млн. евро. Наследниците навярно ги е яд на дядото, който заради сантимента си по България през 2005 г. отказа на германски консорциум, който бе готов да даде парите.

Антония Кюмюрджиева

Димитър Илиев
06.06.2008 г., с. 12


22-forma-anketi-uchastnika-razmesheniya-zakaza-forma-2-dokumentaciya-po-otkritomu-zaprosu-predlozhenij-otkritij.html
22-ispolzovanie-k-pentabde-programma-organizacii-obedinennih-nacij-po-okruzhayushej-srede-distr-general.html
22-laboratornaya-rabota-i-2-impulsnaya-golografiya-sverhbistraya-zapis-dinamicheskih-gologramm.html
22-ocenka-platezhej-v-federalnij-byudzhet-administriruemih-federalnim-kaznachejstvom.html
22-organizacionnaya-struktura-reinzhiniring-kreditnih-organizacij-upravlencheskaya-analiticheskaya-razrabotka.html
22-osnovnie-polozheniya-koncepcii-mifa-af-loseva-i-i-polzunova-bijskij-tehnologicheskij-institut-filial-yu.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-discipline-proizvodstvo-produkcii-zhivotnovodstva-dlya-studentov-ochnoj-i-zaochnoj-formi-obucheniya-instituta.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zadanie-34-radioaktivnost-seminar-uchebno-metodicheskoe-posobie-minsk-2004-udk-577-3075-8.html
 • writing.bystrickaya.ru/effektivnost-deyatelnosti-firmi-v-rinochnoj-ekonomike.html
 • holiday.bystrickaya.ru/na-rossijskom-rinke-dorozhayut-vse-zernovie-i-dovolno-rovnimi-tempami-eksperti-rossijskaya-gazeta19-07-2010-g-2010-gradus-trevogi.html
 • lesson.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-dlya-studentov-ii-i-iii-kursa-specialnostej.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-5--apostol-pavel-istoriya-hristianskoj-cerkvi-tom-1.html
 • uchit.bystrickaya.ru/trebovaniya-k-uchastnikam-podtverzhdenie-sootvetstviya-predyavlyaemim-trebovaniyam-tehnicheskoe-zadanie-na-okazanie-uslug-7-proekt-dogovora-9.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lekciya-11-informacionnie-aspekti-sovershenstvovaniya-voenno-tehnicheskogo-sotrudnichestva.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/didakticheskaya-igra-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoj-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki.html
 • report.bystrickaya.ru/kalinauskas-igop-duhovnoe-soobshestvo-stranica-41.html
 • notebook.bystrickaya.ru/i-organizacionno-pravovoe-obespechenie-obrazovatel-noj-deyatelnosti.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/analiz-metodov-i-sposobov-obshedisciplinarnoj-dressirovki-sobak.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/arbitrazhnij-process.html
 • lesson.bystrickaya.ru/praktika-ocenki-rinochnoj-stoimosti-transportnih-sredstv-na-primere-traktora-dt-75.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-modulya-opublikovana-na-sajte-tyumgu-mifi-i-legendi-narodov-mira-elektronnij-resurs-rezhim-dostupa.html
 • bukva.bystrickaya.ru/planirovanie-urokov-vneklassnogo-chteniya-v-srednih-klassah.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-ot-24-avgusta-2007-g-n-74n-ob-utverzhdenii-ukazanij-o-poryadke-primeneniya-byudzhetnoj-klassifikacii-rossijskoj-federacii-stranica-46.html
 • studies.bystrickaya.ru/avtorskoe-svidetelstvo-sssr-n-1599477-kl-e-02d-556-1988.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sekciya-lingvistika-priglasitelnij-bilet-i-programma-chast-2-gumanitarnie-disciplini-samara-2011-sopredsedateli.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nacionalnie-osobennosti-rechevogo-etiketa.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/ustnij-zhurnal-viktorini.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-1-maxwell-maltz-psycho-cybernetics.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/5-ocenivanie-urovnya-sformirovannosti-metodika-razrabotki-fondov-ocenochnih-sredstv-osnovnoj-professionalnoj-obrazovatelnoj.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/avtomatizaciya-proektirovaniya-intellektualnih-informacionnih-tehnologij-metodom-geneticheskogo-programmirovaniya1.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/5-primenenie-kauchuka-posobie-dlya-studentov-gorno-altajsk-2007.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-43-administrativnie-pravonarusheniyav-oblasti-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-sedmaya-simfoniya-fa-minor-cvetovoj-tonalnosti-4750-myu-pervaya-zheleznaya-zvezda-glava-vtoraya-epsilon-tukana.html
 • letter.bystrickaya.ru/napravlennaya-fantaziya-puteshestvie-v-neizvestnoe-istochnik-materialov-sajt-voronezhskogo-centra-nlp-tehnologij.html
 • report.bystrickaya.ru/katerina.html
 • pisat.bystrickaya.ru/strahovaya-medicinskaya-kompaniya-medika-vostok-g-krasnoyarsk-v-v-abojmov-upravlenie-sistemoj-medicinskogo.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lingvokognitivnie-i-kulturologicheskie-osobennosti-nauchnogo-diskursa-na-materiale-matematicheskih-i-medicinskih-terminov-eponimov.html
 • universitet.bystrickaya.ru/teoriya-gosudarstva-i-prava-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-podgotovki.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-v-menshikov-laboratoriya-problem-kliniko-laboratornoj-diagnostiki.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-7-preparirovannaya-vishnya-93-zaveduyushaya-redakciej-vedushij-redaktor-hudozhnik-korrektor-verstka-v-machishkina.html
 • writing.bystrickaya.ru/energosberegayushie-tehnologii-studenti-slushateli-i-kursanti-vuzov-rossijskoj-federacii-i-stran-sng-nagrazhdennie.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.