.RU

01.10.2010 г.,с. 18 - Тема: строителство, строителен контрол01.10.2010 г.,с. 18


^ Цените на къщите с 22% надолу


Средното намаление на офертните цени за продажба на апартаменти в страната от началото на 2009 г. досега е 18%, като с най-голям спад са цените на двустайните апартаменти и мезонетите (-20%), а най-малко е понижението при най-малките и най-големите апартаменти, отчитат от Бългериан Пропертис.

Средното понижение на офертите за продажба на къщи за същия период е 22%, а на земя - 26%, като при земеделската земя спадът достига 30%, сочат данните на агенцията.

В бизнес сегмента продавачите на офиси са свалили офертите си средно с 28%, а на магазини – с 30%.Спадът при апартаментите е най-малък, защото макар и в условия на криза те са търсени от купувачите за решаване на основни жилищни нужди, коментират брокерите.

След активната корекция на офертните цени на имотите през втората половина на 2009 г. през 2010 г. намаленията на офертните цени на имотите са минимални, допълват от агенцията. Делът на намалените оферти общо за страната към 28 септември е 24% от активните оферти, докато в началото на 2010 г. са били 18%.Според статистиката на НСИ понижението на средните пазарни цени на жилищните имоти от края на 2008 г. до края на второто тримесечие на текущата година е 28,5%. .
01.10.2010 г.,с. 19


Имотните компании преобладаваха на БФБ


Борсовата търговия бе вяла вчера, като оборотът на БФБ в рамките на деня е 809 хиляди лева, от тях 69 хил лева извън регулиран пазар. В последните секунди се осъществиха няколко по-големи сделки, съобщи darikfinance.

Фармацевтичният сектор беше във фокуса на вниманието вчера с над 50 000 акции, продадени по позицията на „Софарма трейдинг”, както и повече от 15 000 лота обем на „Унифарм”. Двете ценни книги не променят цената си в рамките на деня, докато акциите на „Софарма” поевтиняха с четвърт процент при 2150 продадени лота.

Изтъргуваха се и 70 000 акции на ЕЛAРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ, които поскъпнаха със 7,14% и бяха главният виновник за чувствителния ръст на индекса BGREIT. С 18% поскъпна „Интеркапитал пропърти дивелъпмънт”, реализирал 2900 акции обем.

Ликвидни днес са акциите на „Монбат”, поскъпващи с 0,92%. По позицията на „Стара планина холд” се прехвърлиха над 31 хиляди лота, но цената се понижи с 4,93%. Димитровградският „Неохим” поскъпва с 3,3%.

По-малък беше оборотът на пазара на облигации и на компенсаторни инструменти.

Индексите завършват разнопосочно, като Sofix и BGTR30 се понижават съответно с 0,2 и 0,6 процента, а BG40 и BGREIT се покачват, като имотният индекс бележи ръст от внушителните 3,82%.
01-07.10.2010 г., с.2


ВЕРОЯТНО ДО МЕСЕЦ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИТО­РИ в проекта за строежа на АЕЦ „Белене" и се чака съгласие от страна на рус­наците за крайната цена на проекта, заяви премиерът Бойко Борисов пред Канал 3 Той потвърди думите на президента на руската корпорация ,Росатом" СергейКириенко, че с българската страна е постигнато съгласие да се продължи рабо­тата по изграждането на ядрената централа
01-07.10.2010 г., с.2


МВР и комисията „Кушлев" подписаха споразумение


Междуведомствено споразумение за подобряване на взаимодействието между Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дей­ност и вътрешното министерс­тво, бе подписано в четвъртък Чрез използването на защитената връзка на Европол SIENA ще се обменя информа­ция за имущество на наши граждани, придобито от прес­тъпна дейност на територията на ЕС и то ще може да се запо-рира Сумата, на която бъде оценено имуществото ще се разделя поравно между Бълга­рия и страната, в която се на­мира то.

За обмена на данни чрез за­щитената връзка двама бъл­гарски експерти са преминали специално обучение в Европол, обясни председателят на Коми­сията проф. Стоян Кушлев Министър Цветан Цветанов добави, че предстои Венециан­ската комисия за правна по­мощ да се произнесе във връз­ка с подготвените законодателни промени за дейността на ко­мисията и ако те бъдат одобре­ни и се приемат в най-скоро време от НС, това ще позволи да се даде сериозен опор на организираната престъпност. Промените предвиждат коми­сията да може да се самосезира при определени условия и да налага запор преди да има пов­дигнато обвинение
01-07.10.2010 г.,с. 18-19


Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Няма да вдигаме общинските данъци, завишаваме контрола и санкциите

Искаме градът да е подреден u общината да има приходи


^ ЗДРАВКА АНДОНОВА

- Госпожо Фандъкова, наскоро Столичният об­щински съвет даде съгласи­ето си да бъде изтеглен заем от 50 млн. лв. за градския транспорт. С част от парите ще се покрият стари дълго­ве за гориво. Как така се натрупаха задължения за 2009 г. от 33 млн. лв., а се очаква през тази година дълговете да стигнат 35 ми­лиона?

- Системата на градския транспорт в столицата е не-реформирана. Проблемите се прехвърлят година за го­дина. Ефективността е изк­лючително ниска. Още ми­налата година е взето реше­ние за изготвяне на цялостен анализ на системата, който е готов сега. През цялото вре­ме не стояхме с кръстени ръ­це да чакаме анализа, а предп­риехме редица мерки, за да можем да не допуснем проб­леми за гражданите по отно­шение на градския транс­порт. Естествено заради лип­са на пари има доста стари превозни средства. Това на­истина са проблеми, които са трупани с годините. Част от тях обаче имат решение. През тази година бяха доста­вени 30 нови тролейбуса. Де­сет от тях вече са в движение. От 20 години не са доставяни нови тролеи. Останалите 20 ще бъдат въведени в експло­атация до края на тази годи­на. Те са закупени със заем от ЕБВР. Не случайно давам този пример. ЕИБ поставя условия за реформа. Мина­лата година бе пуснат изцяло първият метродиаметър и не са последвали сериозни дейс­твия за оптимизацията на движението на автобусите.

- Сега обаче предстои та­кава?

- В началото на годината направихме преброяване на пътникопотока, за да видим кои са ефективните линии и кои не. На база на това преб­рояване през лятото напра­вихме такава оптимизация. Частична. Това доведе до на­маляване на предвидения не­достиг от 35 млн. лв. през та­зи година с 11 млн. лв. Това е в резултат на нашите мерки. Намалихме максимално съ­образно условията по догово­рите и движението но слаби­те, неефективните линии и при частните оператори. Ка­то говорим за оптимизация, искам да подчертая, че по ня­кои от линиите увеличихме транспортните средства. Къ­дето имаше нужда. Доста се коментира въпросът защо още в началото на годината са залагани средства, за които се е знаело, че са недостатъч­ни. Искам да поясня, че тран­спортната задача се формира на база на нуждите на граж­даните, да се предвижват сво­бодно в града. До началото на тази година общината можеше да финансира градския транспорт само с пари за пре­ференциални карти. Пряка­та субсидия бе недопустима спрямо изискванията на ЕК. От тази година Брюксел раз­реши общината да дофинансира системата на градския транспорт без това да буди проблеми. Ние знаехме мно­го добре, че средствата на са достатъчни и още тогава бе заложен недостиг от 35 млн. Но заедно с Министерството на финансите работихме за това разрешение. Така фи­нансирахме системата с 12 млн. лв., които се изплащат на равни части всеки месец.

Това ни позволи да направим така, че гражданите да не по­чувстват финансовите проб­леми на дружествата, запла­тите на шофьорите в градс­кия транспорт се изплащат редовно,,имаме увеличение на транспортни средства по някои линии. Имаме нови тролейбуси с климатици, за­почна и доставка на 15 рециклирани трамвая. Най-важна­та мярка е изграждане на втория метродиаметър - то­ва е най-удобния и модерен

Транспорт. Това е най-големият проект по ОП „Транспорт" на България и оценките са, че той се развива успешно. Аз съм благодарна на хората за търпението - тъй като движението е спряно на много места. През 2012 г. ще се увеличи повече от 2 пъти възможността за придвижване с метрото. Всичките ни усилия це­лят реформиране на системата на транспорта - имаме анализ, готвим стратегия за реформа.Разбира се, че когато се прави ре­форма, трябват пари. Имен­но заради това половината от заема ще отидат за инвести­ции. Такива, които да гаран­тират, че той ще се връща, без да се вдига цената на би­лета. Категорични сме - този заем няма да се отрази на це­ната на билета.

- На обсъжданията стана ясно, че до края на годината градският транспорт ще се издържа с 10-15 млн. лв. Достатъчни ли са тези сред­ства, за да има редовен тра­фик по линиите?

- Това са общински средст­ва, които са блокирани във фондовете за определи дей­ности и са резерв, с които об­щината може да реагира при криза. Виждате, че въпреки тежката криза във всички сектори в страната, общината успява да изпълнява всички свои задачи - почистване, транспорт, амбициозна ин­вестиционна програма, в коя­то влизат метро, нови колек­тори, улици, детски градини. Със заема от общинските фондове се дава глътка въз­дух на системата за градския транспорт, но те ще бъдат възстановени след изтегля­нето на 50 млн. лв.

- Смятате ли, че тези сред­ства ще стигнат за редовен градски транспорт през зи­мата?

- Това е дофинансиране. В същото време дружествата си имат собствени приходи. С част от заема ще се напра­вят такива инвестиции, че собствените приходи на дру­жествата да се увеличат - доизграждането на тикет сис­темата, която даде реални

резултати в системата на електротранспорта - там приходите от билети са се увеличили с 2 млн. лв. Екс­пертите са изчислили, че с 15 млн. лв. и с приходите на транспортните дружества ще може да се покрие зада­чата, каквато е в този мо­мент. Така че до края на го­дината няма да има пробле­ми. С част от тези пари ще се покрият и задължения към доставчиците на гори­во и към частните оператори, тъй като там наистина имаме забавяне на плащани­ята. Особено на частните оператори, на които сме длъжници. Аз обаче съм им благодарна, че проявиха разбиране и в края на краи­щата не спря обслужването на гражданите.

- Т.е. няма натиск от стра­на на частните оператори към общината заради заба­вянето на плащанията?

- Натиск нямаше. Имаше доста писма и отправени

молби. Ние реагирахме, как­то можахме в кризата. Първо осигурихме заплатите на во­дачите на общинските дру­жества и работещите в систе­мата. Започнахме частично да се издължаваме към част­ниците, за да не спира градс­кият транспорт. Благодаре­ние на тези усилия граждани­те не усетиха сериозните фи­нансови затруднения. Първо водихме разговори с банката и чак тогава предложихме на общинския съвет да даде

съгласие за кредит. Моите колеги - екипът на зам.-кмета Любомир Христов, рабо­тиха доста отговорно. Той от първия си ден получи много тежката задача да се справи с нереформираната система и показа, че има достатъчно компетентност и желание да прави това. Искам да подчер­тая, че благодарение на уве­личения кредитен рейтинг на общината имаме възмож­ност да вземем заем при най-изгодните условия.

- Казахте, че сте назначи­ла проверка в автотранс­порта. Има ли някакви злоу­потреби там?

- Все още няма резултати от проверката. Нормално е в това дружество да се направи проверка, тъй като ни тряб­ва здрава основа преди да предприемем каквито и да било мерки. Подходът ни е комплексен - досега с градс­кия транспорт се е работило на парче. Проверката течи в момента. Сериозна е.

- Има ли други сектори в община­та, които са в тежко финансово състоя­ние? Ще ви стигнат ли парите до края на годината?

- Парите на никого никога не стигат. Проблемният сек­тор по отношение на финансиранетио наистина е систе­мата по градския транспорт. Работим много активно с шестте общински болници, за да осигурим нормалното им финансиране в условията на провеждаща се реформа и финансови затруднения. От­делили сме 9 млн. лв. за до-финансиране на дейността им, инвестираме близо 3 млн. лв. в ремонти и оборуд­ване. Много добре работят и се координират управители­те на общинските болници. Инвестира се в опеределна дейност в дадена болница -като ядреномагнитния резо­нанс в Първа градска болни­ца, и се насочват пациенти към нея. Първа градска бол­ница, където се откриха много злоупотреби, вече има по­ложителен финансов резул­тат. Що се отнася до остана­лите дейности - нещата се развиват нормално в услови­ята на криза. Стараем се да контролираме всички ресо­ри. Районните кметове тряб­ва да си правят сметката за всеки лев - знаят го. Това е възможностите на кризата -да се научим да работим и харчим ефективно. Въпреки намалените средства от дър­жавата за административни разходи, ще продължаваме да работим така, че гражда­ните да не усетят влиянието на кризата по отношение на услугите, които общината предлага.

- Предполага се, че вече работите по черновата на бюджет 2011. Смятате ли да увеличавате данъците?

- Не сме водили преговори за увеличаване на данъците до този момент. Разбира се, трябва да видим изпълнение­то на бюджета към деветмесечието, както и държавния бюджет, за да преценим. Но кризата не е отминала. Една от мерките ни беше през 2010 г. да не увеличаваме данъците и основните такси, но в същото време да положим много усилия в контролната дейност и санкциите при раз­лични нарушения.

- Каква е събираемостта на данъците на този етап? Редовни платци ли са софи­янци?

- Все още събираемостта е добра. По-висока или равна на миналогодишната. Това се дължи на възможностите на общината да прави финансо­ви ревизии. Повече от 20 на­ши екипа събират стари за­дължения от фирмите. По закон общината има правото да блокира сметки, ако данъците и таксите не са платени. Работим активно с държав­ните институции, които през годините бяха натрупали доста дългове. Ръководства­та им полагат усилия да се разплатят.

- Върховният админист­ративен съд утвърди окон­чателно избора ви за изпъл­нител на завода за боклука -консорциума „Хут-Станилов". Кога смятате да под­пишете договора?

- Договорът ще бъде подписан, ко­гато има осигурено финансиране. По тази тема доста се говори напосле­дък, но искам да кажа, че процеду­рите се движат успешно. Имаме одобрен заем за съфинансиране от ЕИБ, имаме избран изпълнител, предс­тои да бъде избран строите­лен надзор. Очакваме само решението на ЕК за отпуска­не на средствата за финанси­ране. След това можем да пристъпим към подписване на договор и с банката, и с из­пълнителя. Междувременно дейностите по подготовка на площадката са към прик­лючване - изградена е кому­никация, има електрозахранване. Имаме забавяне - с око­ло година, което се дължеше на недостатъчното разбира­не от страна на предишното правителство. В момента и общината, и държавата пра­вят каквото могат. Върви интензивна кореспонденсция с ЕК - това е белег, че се работи за съкращаване на сроковете. Одобрението на такъв проект поне отнема го­дина. Апликацонната форма бе изпратена през април. На­дявам се до края на годината комисията да се произнесе.

- Т.е. всичко е в ръцете на ЕК. Съществува ли вариант да искате пари от държава­та за старта на строежа, за да не се бави повече, а после да ги възстановите, след ка­то ЕК отпусне пари?

- Аз мисля, че това не е добре. Трябва да изчакаме решението на ЕК, защото то­ва са много средства и трябва да сме сигурни, че имаме одобрение. Имаме готовност да започнем строителството веднага след като го полу­чим.

- Колко ще продължи то?

- В условията на конкурса са заложени 2 години, но аз се надявам, както при други проекти, да положим усилия и сроковете да се съкратят. Най-важното сега е решение­то на комисията. И аз се на­дявам да имаме положително решение. '

- Предс­тои пос­ледните софийски бали да бъдат из­возени в четири общини. Една от тях - Ловеч, е дала съгласие за това, но остана­лите три плашат с протести. Макар че по закон държава­та може да използва 10% от капацитета на сметищата им, ще се водят ли някакви преговори с кметовете на тези общини?

- Фактът, че община Ловеч се съгласи да приеме 50 000 бали, се дължи на това, че ние поискахме да се договорим съвсем партньорски и държавата да не се ангажира с проблема. Знаете, че ако въпросът с балите не бъде решен спешно, държавата може да плаща санкции на ЕК. Затова и Министерски­ят съвет взе такова решение. Надявам се, че от Ловеч ще потвърдят решението си, тъй като то е в тяхна полза. Част от средствата, които Столичната община ще пла­ти за депониране, ще остават за Ловеч. В другите три града ще плащаме само таксата за депониране на сметищата, както и транспортните раз­ходи. Ще плащаме и новата такса депониране, която МС въведе. Планирали сме сред­ствата, за да изпълним анга­жиментите си. Но МОСВ ще води разговорите с общини.

- Дали новата такса за де­пониране ще доведе до по­вишаване на такса „Смет" в столицата?

- Още не сме направили разчетите за бюджета за го­дина. Но се надявам тази так­са да не повлияе много на такса „Смет", тъй като през 2011 г. таксата за депониране ще е минимална. Знаете, че всяка година отделяме ог­ромна сума за решаване на проблема с балите. След окончателното му решаване,

което очакваме да стане в на­чалото на следващата година, ще освободим средства, съб­рани от такса смет, и ще мо­жем да плащаме такса за де­пониране, без да има увели­чения.

- За разлика от работата по завода, строителството на метрото върви ударно. Но в града има няколко транспортни тапи. Обещах­те отпушването им поетап­но. Откъде започвате?

- Строителството на мет­рото наистина върви интен­зивно. Едновременно изг­раждаме няколко големи ка­нализационни колектора, во­допроводи, които също така създават проблеми с движе­нието. Оттук нататък обаче няма да има нови затваряния на улици заради метрото. Не случайно забавихме старта на петте естакади и пренасочихме част от заема по други проекти. В предвидения срок бе отворен участък от ул. „Бя­ла черква". В средата на ок­томври предстои да бъде приключен целият обект. Тогава очакваме да бъде пус­нато еднопосочно движение­то по бул. „Брюксел" - към аерогарата. В същото време очакваме да се пусне движението по бул. „Арсеналски" на възела на „Хемус" и „Чер­ни връх" -от „Хемус" към НДК. Тогава приключ­ват надзем­ните рабо­ти във връзка с изграждането на метрото в този участък. Всичко това лично го следя като срокове. Към момента обектите се изпълняват в срок. Важно е гражданите да бъдат информирани. Зная, че те проявяват разбиране, само ако виждат, че наистина се работи. Не мога да допус­на затворен участък и на обекта да не се работи. Това е престъпление спрямо граж­даните. Важ­но е да бъдат предприети всички мерки за безопас­ността на пе­шеходците, и велосипедис­тите. Възложила съм про­верка как се обезопасяват обектите и дали има знаци. Констатирани са вече някол­ко нарушения.

- Какви?

- До момента бяха направе­ни проверки на 21 обекта. Основните нарушения са свързани за липса на пред­пазни огради и информаци­онни табели. Издадени са предписания, има констатив­ни протоколи. Но трябва да има и санкции за фирмите.

- В какъв размер?

- Различни спрямо различ­ните нарушения. Например,

ако гумите на камионите цапат улиците - санкции по на­редбата за чистотата. Мисля, че фирмите вече се понаучиха. По-важното е по отноше­ние на организацията на дви­жението. Трябва да има мно­го стриктно спазване на пра­вилата и предпазни огради.

- Покрай метрото хората масово паркират в улиците до метростанциите, тъй ка­то повечето от буферните паркинги стоят на груб строеж. Кога ще ги довър­шите?

- По протежението на вто­рия метродиаметър изграж­даме едновременно и паркин­гите. На „Цариградско шо­се" се строи най-големият паркинг - за 1300 коли, който трябва да е готов през 2012 г. В момента правим процеду­ри, по които да се възлага до­вършването на паркингите. Те ще ни улеснят много във връзка с цялостната ни кон­цепция за паркиране.

- В началото на полити­ческия сезон поискахте от съветниците подкрепа за бързо решаване на пробле­мите с паркирането. Значи ли това, че ще приемете концепцията за паркиране­то, според която час прес­той в част от синята зона ще струва 3 лева?

- Моето лично мнение е по-различно. Трябва да отчита­ме възможността на гражда­ните да плащат. Цената не трябва да бъде 3 лева, но трябва да бъде по-висока в сърцето на града. Подготвя­ме доклада, чакаме само про­мени в Закона за движението по пътищата, които ще нап­равят възможно решаването на казуса с паркирането на живеещите в центъра. Сама­та концепция е няколко пъ­ти дискутирана. Вече е из­чистена. На всички ни се ис­ка центърът да е свободен от автомобили, но в момента не можем да си го позволим. Нужен ни е добър градски транспорт и много паркинги.

След като ги имаме, ще за­почнем постепенно да осво­бождаваме знаковите места.

- Т.е. волята на кмета е да е има три зони за паркиране, но престоят в най-скъпата да не бъде 3 лева на час?

- Точно така. Трябва да има синя, зелена и жълта зони. Първата да струва най-мно-го два пъти повече от това, което се плаща в момента. Във втората да се запази се­гашната цена, а третата да бъде безплатна. В части от нея ще има зелена зона - око­ло търговските центрове и пазарите например.

- Поискахте подкрепа и за решаване на хаоса с рекла­мата. Сегашните договори изтичат на 30 септември. Ще бъдат удължени пак или ще започнете да премахвате билбордовете?

- Моето категорично мне­ние е, че договорите не тряб­ва да бъдат удължавани по­вече. В момента има хаос с рекламата, няма постъпле­ния в общината. Няма да ус­пеем да изпълним заложени­те приходи от реклама през тази година, тъй като не бяха проведени конкурсите. Зара­ди редица обжалвания на ре­шението ни. Категорична съм, че от 1 октомври трябва да бъдат свалени незаконни­те билбордове. Бизнесът, който се занимава с тази те­ма, би трябвало да има инте­рес въпросът да бъде решен бързо. Ще внесем доклад за обявяване на нов конкурс за рекламата, тъй като решени­ето ни от май бе оспорено в съда. Имаме препоръка от Комисията за защита на кон­куренцията - тя прие, че има дискриминационен текст в изискванията. Коригираме текста. Надяваме се да има решение и конкурсът да бъде обявен. До тогава незаконни­те билбордове ще бъдат сла­вени. Работи се и по премах­ване на незаконните съоръ­жения в частни терени. На­дявам се да получим подкре­пата на голяма част от бизне­са. Който иска да работи, да работи по правилата. Искаме градът да е подреден и общи­ната да има приходи.

- Какви цели си поставяте до края на мандата? Остава една година само.

- Да изпълня програмата за открито управление на Со­фия, която бе подкрепена от гражданите през 2007 г., ко­гато Бойко Борисов стана кмет. Аз го наследих. Искам да не се бавят проектите, а да се ускори темпото. Мой при­оритет и лично виждане за визията за града е той да ста­ва много по-цветен и по-зе­лен. Тази година отворихме за разходка парка на Военна академия, работим по изг­раждането на чисто нов парк

- парк „Възраждане". Пар­ковете са важна тема за мен. Важна тема са и проектите за разкриване и представяне на културно-историческото наследство на града. В мо­мента подготвяме проекта за довършване на музея на Со­фия в Минералната баня. Той ще се финансира по ОП „Регионално развитие". На­дявам се, че можем да го стартираме догодина. Важен въпрос за мен са и велоалеите

- имаме цялостна програма, според която ще изградим 100 км велоалеи. Такива ще има в „Младост", „Люлин" и центъра. И да продължим нататък - до края на 2013 г. да из­пълним тази програма.

- Последното прозвуча като заявка за втори мандат. Ще се кандидатирате ли?

- Не ми е тема това в мо­мента. Все още е много рано. Аз съм на половината на първия си мандат - хубаво е да мисля за довършването му, за изпълнение на поети­те ангажименти. Когато наб­лижи времето, тогава ще се коментира въпроса. До тога­ва трябва да покажа резулта­ти. Защото гражданите не чакат обещания и заявки, а резултати. Също така оцен­ка за моята работа трябва да дадат и колегите ми от ГЕРБ, които ми гласуваха доверие.


Снимка на четири колони- Йорданка Фандъкова е родена на 12 април 1962 г. в Самоков. През 1998 г. става директор на 73-то СОУ „Владислав Граматик". Заместник-кмет по образованието на Столич­ната община в периода 2005-2009 г. На 27 юли 2009 г, ста­ва министър на образование­то в кабинета „Борисов". Изб­рана за кмет на Столичната община на 15 ноември 2009 г.
01-07.10.2010 г.,с. 24


Българи ще строят магистрали в Мароко


Български строителни компании могат да се включат в изграждането на инфраструктурни обекти в Мароко. Та­зи възможност обсъдиха на среща в Рабат министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министърът на промишлеността, търговията и новите тех­нологии на Кралство Мароко Ахмед Шами. Мароко отде­ля по 16 млрд. евро годишно за инфраструктура и изг­ражда по 160 км магистрали, е станало ясно по време на разговорите. Строи се високоскоростна влакова линия между Танжер и Казабланка, позволяваща пътуване със скорост до 320 км в час.
01-07.10.2010 г.,с. 24


Транспортната инфраструктура е приоритет

Предизвикателствата пред нас са застаряващо­то население и етническите малцинства


^ МИРОСЛАВА МИТОВА

Транспортната инфрас­труктура и откриване­то на моторът на бъл­гарската икономика за следващото десетиле­тие са приоритети за страна­та ни през следващия прог­рамен период на европейски­те оперативни програми, който започва през 2014 г. Това заяви министърът по управлението на фондовете от ЕС Томислав Дончев на медиен семинар на тема „Структурните фондове на ЕС за България", организи­ран съвместно от Генерална дирекция „ Регионална по­литика" и Представителст­вото на Европейската коми­сия в България. В събитие-, то взеха участие Тон ван Лироп - говорител на европейс­кия комисар за Регионална-р та политика и Рафаел Гуле -началник отдел „Комуника­ция, информация и отноше­ния с трети страни" в ГД „Регионална политика" на ЕК. Реналдо Мандметс - на­чалник отдел „България" на ГД „Регионална полити­ка" на ЕК и Владислава Христозова - програмен ме­ниджър в същия отдел, ра­зясниха за какво се използ­ват и как работят структур­ните фондове на ЕС в Бъл­гария. Специален панел бе отделен за представянето на стратегията на ЕС за Дунав­ския регион и значението й за България. Главният екс­перт в Централно информационно бюро и представител за България на мрежата INFORM - Петя Атанасова разясни как можем да се ин­формираме за Структурни­те фондове.

В рамките на семинара бя­ха направени посещения до обекти, финансирани от ЕС -строежа на Метростанция 10 от Софийското метро и ино­вационен проект на „Консспект" ООД.

Регионалната политика и като локални, и като евро­пейски измерения в Бълга­рия се свежда до няколко ус­тойчиви стереотипа, които по никакъв начин не отразя­ват дълбочината и слож­ността на процесите и основ­ните действащи сили, заяви министър Дончев.

Изпълнението на следва­щия програмен период на ев­ропейските оперативни про­грами няма да бъде добро, ако не ориентираме работата си към големите предизви­кателства, пред които е изп­равена България. Сред най-сериозните предизвикателс­тва пред страната ни са теж­кият коефициент на възрас­това зависимост и проблеми­те с етническите малцинст­ва, каза министърът. Това са проблеми, за чието решава­не трябва да използваме не само националния ресурс, но и този по оперативните програми.


Имаме проблем с Кохезионния фонд

Никой от нас не отрича, че България има проблеми с Кохезионния фонд и най-вече с оперативна програ­ма „Транспорт", заяви минис­тър Дончев. Въпреки, че през последната една година има отлепване от нулата, ръстът е категорично недостатъчен.

Основният проблем е в двата ' бенефициента, които имаме по тази оперативна програма - Агенция „Пътна инфраструк­тура" и Национална компания „Железопътна инфраструкту­ра". „За съжаление, тук мантрата слаб административен капацитет не върши работа", добави той. Очевидно говорим за институции с проблеми на всички слоеве и нива. За да не бъдем на 1 януари 2014 г. в положението, в което бяхме на 1 януари 2007 г, освен да се изпълнява сега програма­та, трябва и със стегнати тем­пове да се проектира, но не от 2012 г, а още от началото на 2011 г., заяви министърът.


Снимка на две колони- Голяма част от проблемите, свързани със забавянето на проек­тите и изплащане на средствата по тях се дължат на нашето законодателство, заяви министьр Дончев.
01-07.10.2010 г.,с. 26


Отново сделки на дребно на борсата


ПОЛИТИКА

Изкупува­нията в края на сесиите в средата на седмицата на­малиха пони­женията на БФБ, дори два от борсовите индикатори BG40 и BGTR30 приключи­ха търговията на положител­на територия. За разлика от тях имотният индекс BGRE-ГГ стопи 0,71 % от нивото си, a SOF1X се понижи симво­лично.

Причина за повишаване на цените на част от дружества­та е преоценка на портфей­лите на институционалните инвеститори към края на третото тримесечие.

Изтъргуваха се ценни книжа на стойност 5,7 млн. лева. Ос­новна при­чина за повишена­та актив­ност бяха сделки с книжата

на Каучук на стойност малко над 4 млн. лева. От капитала на дружеството в няколко сделки се прехвърлиха 212 052 лота, което доведе до спад от 7,32% в пазарната му це­на. Книжата на Холдинг Варна поскъпнаха с близо 15% при изтъргувани по по­зицията близо 1000 акции. Значително поскъпнаха на Официален пазар още кни­жата на Албена инвест хол­динг, Стара планина хол­динг, Доверие и Петрол.
01-07.10.2010 г.,с. 26-27


С 20% падат наемите в „Младост"

Най-купувани са тристайните апартаменти в комплекса


ПОЛИТИКА

С.20% са паднали на­емите за година в столичния квартал „Младост", сочи проучване на аген­цията за жилищни имоти „ЕРА Младост Естейтс", част от международната ве­рига ERA.

Според компанията обаче този пазар демонстрира по­зитивна тенденция - търсе­нето и предлагането са доб­ре балансирани и наемода­телите вече предлагат нива, адекватни на това, от което се нуждаят наемателите.

Между 150 и 200 евро е стойността, за която се от­дават по-малките жилища в района. Качествените двус­тайни апартаменти се дви­жат между 250 и 280 евро, а тристайните рядко надви­шават 350 евро.

Тристаен апартамент, с качествено ново строителс­тво и разрешение за ползва­не е най-често търгуваният имот в един от най-големите жилищни комплекси в сто­лицата, сочат данните на

компанията.

Почти 65% от сключени­те от началото на 2010 годи­на сделки са именно за голе­ми тристайни жилища с квадратура от минимум 85 -100 кв.м.

Тази тенденция намира своето обяснение в няколко

фактора.

От една страна „Мла­дост" разполага с добра ин­фраструктура, удобни транспортни връзки, доста­тъчно зелени площи и мно­го жилищни сгради, пред­лагащи високо качество на строителството.. Това прави

района предпочитан от мла­дите семейства, които имат нужда от жилище с голяма площ, в което да отгледат семейството си. Същевре­менно този тип купувачи не могат да си позволят апар­тамент на топ локация и „Младост" се превръща в най-оптималния за тях ва­риант.

Друг фактор, който обус­лавя динамичния пазар на тристайни апартаменти, е сравнително дефицитното предлагане на по-малки жи­лища. Активното търсене на гарсониери и едностайни апартаменти контрастира с броя на офертите, който е най-малък от всички за ра­йона на „Младост". Това от­части се дължи на забраната на строителството в района, наложена през лятото на 2008 година.

Взискателност е думата, с която може да бъде обоб­щено поведението на купу­вачите от началото на 2010 година, смятат от ERA. Търсят се жилища в сгради с добре поддържани общи части, добре осветени апар­таменти с южно изложе­ние, оптимизирано разпре­деление, като същевремен­но се избягват имоти на първия или последния етаж на сградата.

„Обзаведените апартамен­ти се продават по-лесно от тези на шпакловка и замазка, което контрастира на тенденциите от преди години. В началото на бума купу­вачите предпочитаха да из­берат сами вътрешния инте­риор и готовите жилища ча­каха по-дълго своите купу­вачи", заяви Даниела Кметс­ка, мениджър на „ERA Младост".

„В момента повечето кли­енти не желаят да инвести­рат допълнително време и средства в довършителни работи, а често просто няма такава възможност", допъл­ни Кметска.

На пазара в „Младост" в момента има две категории предложения - атрактивни имоти, чиито собственици се нуждаят от средства и по тази причина са обявили добри продажни цени и соб­ственици, за които продаж­бата не е въпрос на време, а на изгодна цена.

„С продавачите от първа­та група успяваме да склю­чим сделка в рамките на сед­мица, докато предложенията от втората група остават на пазара повече от 6 месеца и не намират купувач, освен ако цената не се актуализи­ра", коментира Кметска. „За съжаление офертите от втората категория заемат

по-голям дял от пазара - 73% от всички обявени от нача­лото на годината до края на август."

Отстъпките, а не цените бяха тема на разговор през цялата 2009 година. От нача­лото на 2010 насам те същес­твено намаляват. Ако през предходната година продава­чите лесно са отстъпвали 10 до 20%, щом видят надеж­ден купувач, то към момента сделка се сключва със стан­дартната търговска отстъп­ка до 5% и то в случаите, в които такава изобщо се нап­рави. На това се дължат и сравнително високите про­дажни цени, на които се сключват сделки през нас­тоящата година. По-същест­вени са отстъпките само при панелните жилища - техни­те собственици все още пра­вят около 10% отстъпки.

„Това е и причината въп­реки неатрактивността си, тези жилища да се купуват честа Изгодните цени прив­личат потребителите, особе­но онези, които сега идват да живеят в столицата. В мо­мента средната продажна це­на на двустаен панелен апар­тамент в „Младост" се дви­жи между 43 000 и 48 000 евро. Стойността може да пад­не още, ако жилището има нужда от основен ремонт", обясни Кметска.

Реализират се сделки за двустайни жилища и над 50

000 евро, но в случаите, кога­то имотът е след основен ре­монт, луксозно обзаведен и с изцяло подменена дограма, ВиК и ел. инсталации, добро състояние на сградата и доб­ре поддържан вход.

Сериозен оптимизъм лъ­ха от инвестиционния пазар в района, сочат наблюдения­та на ERA. От компанията отчитат повишен интерес към стартиране на нови про­екти, който обаче идва един­ствено от инвеститори с го­лям опит и изградено ноу-хау в бранша. Те са по-пре­цизни и обмислят проектите си изключително внимател­но. Повечето от тях се инте­ресуват от жилищни блоко­ве с РЗП до 10 000 кв.м., ко­ето им гарантира по-нисък риск. За съжаление към мо­мента предлагането на добри терени за обезщетение е сил­но ограничено.

„На пазара се оферират вече одобрени проекти от инвеститори, които не са се справили с реализацията им, но параметрите не са актуал­ни към днешните пазарни условия. Другите продавачи са спекуланти, които са ку­пили на високите нива и се­га продължават да търсят печалба, която ситуацията не предполага", споделя Кметска.

Очакванията на ERA са до края на годината да се задър­жи търсенето, което при слабото предлагане на висо­кокачествени имоти най-ве­роятно ще доведе до стаби­лизиране на цените. Това от своя страна ще мотивира и на инвеститорите да използ­ват потенциала на района, за да стартират изграждането на нови, адекватни на пазар­ното търсене проекти.


Снимка на две колони- Кварталът е особено привлекателен за младите семейства.
2-situativnaya-teoriya-perevoda-1-ponyatie-perevod.html
2-sluchaj-binokulyarnogo-zreniya-plotin-platonik-dokazivaet-pri-pomoshi-cvetov-i-listev-chto-ot-vsevishnego-gospoda.html
2-socialno-filosofskie-idei-f-nicshe-pedagogicheskaya-akademiya.html
2-sostav-posledovatelnost-i-sroki-vipolneniya-administrativnih-procedur-dejstvij-trebovaniya-k-poryadku-ih-vipolneniya.html
2-sovremennie-problemi-upravleniya-gosudarstvennoj-sobstvennostyu-i-napravleniya-ih-resheniya.html
2-strana-v-period-pravleniya-ns-hrusheva-konspekt-lekcij-prednaznachen-dlya-studentov-zaochnoj-ochno-zaochnoj-zaochnoj.html
 • letter.bystrickaya.ru/nashli-lazejku-kompleks-gorodskogo-hozyajstva-goroda-moskvi-gu-centr-reformi-v-zhkh.html
 • learn.bystrickaya.ru/formirovanie-klyuchevih-kompetencij-cherez-sistemu-professionalnih-prob-v-shkolnom-press-centre.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/administraciya-prezidenta-struktura-i-funkcii.html
 • pisat.bystrickaya.ru/teoreticheskaya-fizika-bbk-2231-byulleten-novih-postuplenij-za-mart-2010-goda.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vnushenie-i-ego-rol-v-obshestvennoj-zhizni-1898-s-prilozheniyami-1906-1925-behterev-v-m-stranica-8.html
 • assessments.bystrickaya.ru/erru-oficialnij-sajt-partii-edinaya-rossiyaboris-grizlovpribil-v-hmao-16022011.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rodilsya-23-10-1972-g-v-derevne-pyukrej-shumerlinskogo-rajona-chuvashskoj-respubliki-okonchil-8-klassov-yumanajskoj-srednej-shkoli-shumerlinskogo-rajona-chuvashskoj.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kedroplast-eto-novij-unikalnij-elitnij-dekorativno-otdelochnij-material-s-unikalnim-ozdorovitelnim-effektom-ne-imeyushij-analogov-v-mire-poyavlenie-kedropl.html
 • bukva.bystrickaya.ru/pravila-primeneniya-preparatov-kallisii-dushistoj.html
 • klass.bystrickaya.ru/4-voprosi-dlya-podgotovki-k-zachetu-rabochaya-programma-dlya-specialnosti-080504-65-gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-5-organizaciya-kontrolya-i-proverki-ispolneniya-pravovih-i-organizacionnih-aktov-v-komitete.html
 • esse.bystrickaya.ru/r-s-belkin-kriminalisticheskaya-enciklopediya-stranica-25.html
 • crib.bystrickaya.ru/gosudarstvennoe-regulirovanie-strahovoj-deyatelnosti-2.html
 • control.bystrickaya.ru/chast-ivariant-1-zadachi-izucheniya-kursa-disciplini-vrezultate-izucheniya-kursa-grazhdanskij-process-studenti-dolzhni.html
 • education.bystrickaya.ru/113-kontrol-progonkoj-metallicheskim-kalibrom-sharikom-oborudovanie-i-truboprovodi-atomnih-energeticheskih-ustanovok.html
 • testyi.bystrickaya.ru/54-elektromagnitnie-mufti-igumnov-n-p-tipovie-elementi-i-ustrojstva-sistem-avtomaticheskogo-upravleniya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-5-byudzhetnoe-pravo-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-finansovomu-pravu.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vedushie-goroda-london-birmingem-2400-tis-chel-manchester-2100-tis-chel-glazgo-1500-tis-chel-liverpul-1500-tis-chel-lids-1300-tis-chel-sheff.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-uroka-klass-dvudolnie-semejstvo-slozhnocvetnie-ili-astrovie.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prikaz-ot-20-g-fizika-7-klass-srok-osvoeniya-1god-razrabotchik-programmi.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-1-uchrezhdenie-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-2006-godu-otchet-o-deyatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam.html
 • university.bystrickaya.ru/evgenij-sushko-teoriya-i-metodika-primeneniya-stranica-17.html
 • writing.bystrickaya.ru/bezalkogolnij-uvlazhnyayushij-apparat.html
 • testyi.bystrickaya.ru/79-g-bekker-ekonomicheskij-podhod-k-analizu-neekonomicheskih-sfer-deyatelnosti-istoriya-ekonomicheskih-uchenij.html
 • reading.bystrickaya.ru/kontrolnie-voprosi-konspekt-lekcij-dlya-studentov-ssuzov-kemerovo-2010.html
 • reading.bystrickaya.ru/kratkij-konspekt-lekcij-i-laboratornaya-rabota-1-po-kursu-ekonomiko-matematicheskie-metodi-i-prikladnie-modeli-moskva-2001-g.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/nyu-jork-english.html
 • reading.bystrickaya.ru/meritokratiya-kak-princip-upravleniya-kazahstanskoj-mechtoj.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/model-organizacii-obrazovatelnogo-processa-soderzhanie-obrazovatelnoj-programmi-poyasnitelnaya-zapiska-1-chast.html
 • composition.bystrickaya.ru/otstrel-estonskih-banditov-vojna-i-mi-voennoe-delo-glazami-grazhdanina.html
 • college.bystrickaya.ru/131-realizaciya-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii-programm-razvitiya-vospitaniya.html
 • literatura.bystrickaya.ru/socialnie-turi-ot-komiteta-po-turizmu.html
 • lesson.bystrickaya.ru/predvestniki-zemletryasenij-chast-2.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/socionika-kak-sposob-tipizacii-lichnosti-psihologiya.html
 • reading.bystrickaya.ru/kompleks-po-discipline-cheboksari-2007.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.